Vedecko-výskumné aktivity Elektrotechnického ústavu SAV

Pozývame Vás na prednášku RNDr. Vladimíra Cambela, DrSc., riaditeľa Elektrotechnického ústavu SAV, ktorá bude 12.12.2019 (štvrtok) o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti ÚM SAV. Dr. Cambel predstaví vedecko-výskumné aktivity ústavu a manažérsky systém na dosahovanie vynikajúcich výsledkov ElÚ SAV.

Abstrakt

Vedecko-výskumné aktivity a manažment Elektrotechnického ústavu SAV

V prvej časti prednášky bude predstavený Elektrotechnický ústavu SAV. Jeho oddelenia, projekty, produkcia, strategický plán a vízie do budúcnosti. Predstavený bude Advisory Board ústavu a prínos, ktorý pre manažment a pracovníkov ústavu priniesol. Poslucháči budú oboznámení so zásadnými princípmi práce na ústave. Druhá časť prednášky bude venovaná magnetickým nanoobjektom a spôsobom ich zobrazovania technikou magnetickej silovej mikroskopie. Budú ukázané niektoré výsledky získané v tejto oblasti na Oddelení fyziky a technológie nanoštruktúr ElÚ SAV.

RNDr. Vladimír Cambel, DrSc. absolvoval štúdium fyziky aj doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK. Dva roky pôsobil v Spojenom ústave jadrového výskumu v Dubne, od roku 2000 pôsobí v Elektrotechnickom ústave SAV, najskôr na Oddelení optoektroniky, potom bol vedúcim Oddelenia fyziky nanoštruktúr. V roku 2013 obhájil akademický titul DrSc., a tiež od roku 2013 je riaditeľom Elektrotechnického ústavu SAV. Vladimír Cambel je zapojený v medzinárodných grantových výskumoch (Veľká Británia, USA), je vedúcim a manažérom domácich vedeckých grantov (APVT, APVV, VEGA) a projektov Štrukturálnych fondov. Počas vedeckej práce absolvoval niekoľko výskumných pobytov v zahraničí (Nemecko, USA).