Trendy rozvoja výskumu v oblasti magnetickej rezonancie

Pozývame vás na seminár o moderných trendoch výskumu v oblasti magnetickej rezonancie, ktorý dňa 6. júna 2019 o 13:30 hod. prednesie Dr. Ing. Pavol Szomolányi (Oddelenie zobrazovacích metód ÚM SAV).  Seminár sa uskutoční v zasadačke ÚM SAV.

Trendom v modernej MRI je kvantitatívne zobrazovanie, ktoré umožňuje výraznejšie zapojenie sofistikovaných výpočtových algoritmov do spracovania a interpretácie obrazov.

Spomenutý trend môže byť využitý v oblasti semiautomatického/automatického spracovania MRI obrazov, ako aj v rýchlo sa rozvíjajúcej „Artificial Intelligence“ v medicíne. V prezentácii budú uvedené príklady aplikácie MRI v materiálovom výskume ako aj v humánnej medicíne.

Magnetická rezonancia v Ústave merania SAV má dlhoročnú tradíciu. Cieľom seminára a následnej diskusie je navrhnúť  a prerokovať viacero tém, ktoré by boli realizovateľné v podmienkach ÚM SAV, s ohľadom na prístrojové vybavenie ako aj ľudské zdroje. Prezentovaný bude prehľad partnerských MR pracovísk, s ktorými je možné spolupracovať na národnej a medzinárodnej úrovni.

Hlavným cieľom seminára je otvoriť a podnietiť diskusiu, ktorej cieľom bude vytipovať námety a témy výskumu pre ďalší rozvoj Ústavu merania SAV v oblasti MRI, v súlade s modernými trendmi v oblasti aplikácií magnetickej rezonancie, ktoré vyústia do publikácií v špičkových vedeckých časopisoch.