Seminár – Úvod do IBM SPSS

Pozývame Vás na odborný seminár Mgr. Roberta Zůvalu, ktorý a uskutoční v utorok, 13. novembra 2018 o 10:00 v zasadačke ÚM SAV na 4. poschodí.

Seminár povedie Mgr. Robert Zůvala  z Centra dopravního výzkumu v.v.i., Brno, ČR, ktorý absolvuje odbornú stáž na našom ústave. Téma odborného seminára je určená pre záujemcov o prácu so štatistickým programom SPSS: Úvod do IBM SPSS.  Odporúčame si priniesť vlastný notebook – v prípade záujmu bude možné nainštalovať demo verziu programu IBM SPSS.

 Abstrakt:
1. Seznámení se s prostředím IBM SPSS
2. Vložení statistických dat do programu SPSS
3. Select cases, split file
4. Základní statistické charakteristiky
5. Tvorba grafických výstupů, možnosti úprav
6. Kontingenční tabulky: Chí-kvadrát test, Phi koeficient, Cramerovo V, znaménkové schéma
7. Parametrické a neparametrické testy: jednovýběrový t-test, dvouvýběrový t-test, párový test, mediánový test, Mann-Whitney test, Wilcoxonův test
8. Korelační matice, regresní analýza