Pozvánka na seminár Oddelenia teoretických metód ÚM SAV

Pozývame vás na seminár, ktorý sa bude konať dňa 29. marca 2019 o 13:00 v zasadačke ÚM SAV.

Program seminára:

Prezentácie, pripravené do súťaže

mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov.

 

Mgr. Zuzana Rošťáková, PhD.

Funkcionálna dátová analýza štruktúry spánku

 

Abstrakt:

Analýza štruktúry spánku je dôležitá pri pochopení vzťahu medzi spánkom a stavom organizmu po prebudení. Nevýhodou existujúcich štúdií vychádzajúcich z jedno-dimenzionálnych charakteristík spánku je strata informácie o dynamike spánkového procesu. Tento efekt sme pozorovali aj v práci Estimation of sleep quality by using microstructure profiles. V ďalších prácach sme sa preto zamerali na spojité modelovanie spánku pomocou pravdepodobnostných kriviek, ktoré lepšie odrážajú jeho dynamiku, a metódy funkcionálnej dátovej analýzy. Okrem známych vzťahov medzi spánkom a psychickým či kognitiívnym stavom človeka po prebudení sme pozorovali aj nové, k nim komplementárne výsledky. Nemalou výhodou prezentovaného prístupu je tiež detailnejší pohľad na dynamické zmeny jednotlivých spánkových stavov počas noci.

 

 

Mgr. Martina Chvosteková, PhD.

Modifikovaná Grangerova kauzalita

 

Abstrakt:

Vďaka nízkej výpočtovej náročnosti a zrejmej interpretácii výsledkov sa analýza Grangerovej kauzality stala najrozšírenejším nástrojom na skúmanie kauzálneho prepojenia simultánne meraných premenných v rôznych vedných odboroch.

V rozsiahlej simulačnej štúdii sme však preukázali, že použitie tejto analýzy je pre dáta z komplikovaných dynamických systémov vyskytujúcich sa napr. v neurológii či meteorológii nevhodné. Navrhli sme novú metódu založenú na lokálnej aproximácii zrekonštruovanej dynamiky premenných a upravenej Grangerovej miere, ktorá vyjadruje, aká časť variability modelovanej premennej je vysvetlená inou pozorovanou premennou. Efektívnosť navrhnutej metódy, nazvanej modifikovaná Grangerova kauzalita na vybraných susedstvách, bola preukázaná na dátach s rôznou dynamikou, typom prepojenia a rozsahom výberu.