Obhajoby dizertačných prác 28.8.2018

Dňa 28.8.2018 sa v malej zasadačke Ústavu merania SAV, v.v.i. na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave budú konať obhajoby dizertačných prác:

o 9:30 hod.:
Mgr. Jozef Jakubík: Metódy analýzy vysoko dimenzionálnych dát pomocou lineárnych zmiešaných modelov
Vedúci dizertačnej práce: doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
Študijný program: meracia technika, Študijný odbor: 5.2.54. meracia technika,

Oponenti:
Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., Matematický ústav SAV, Bratislava a Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
doc. RNDr. Katarína Kozlíková, Ústav lekárskej fyziky, biofyziky a telemedicíny, Lekárska fakulta UK, Bratislava
Členovia komisie:
prof. Alexander Šatka, PhD. (predseda, ÚM SAV),
prof. Ing.Viktor Smieško, PhD. (FEI STU), doc. Ing. Peter Kukuca, CSc. (FEI STU)
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. (ÚM SAV), Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD. (ÚM SAV),

————————-
o 11:00 hod.:
Mgr. Zuzana Rošťáková: Probabilistic modelling and functional data analysis of sleep structure
(Pravdepodobnostné modelovanie a funkcionálna dátová analýza struktúry spánku)

Vedúci dizertačnej práce: Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD.
Študijný program: meracia technika, Študijný odbor: 5.2.54. meracia technika
Jazyk, v ktorom je práca vypracovaná: anglický jazyk

Oponenti:
Doc. RNDr. Daniel Hlubinka, PhD., Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Prof. Ing. Igor Farkaš, Dr., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Centrum kognitívnych vied, Bratislava.
Členovia komisie:
prof. Alexander Šatka, PhD. (predseda, ÚM SAV),
prof. Ing.Viktor Smieško, PhD. (FEI STU), doc. Ing. Peter Kukuca, CSc. (FEI STU)
doc. Ing. Milan Tyšler, CSc. (ÚM SAV), doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc. (ÚM SAV),