Hlinitanové sklá s fotoluminiscenčnými vlastnosťami

Dňa 9.8.2019 o 10:00 sa uskutoční seminár k dizertačnej práci

Ing. Melindy Majerovej s názvom

„Hlinitanové sklá s fotoluminiscenčnými vlastnosťami“

Seminár sa bude konať v zasadacej miestnosti Ústavu merania SAV, č. dv. 408 na 4. poschodí.

 

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Melindy Majerovej sa bude konať dňa 26.8.2019 o 13:00 h na Oddelení anorganických materiálov, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, číslo miestnosti P25.

Abstrakt

Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá prípravou a charakterizáciou nedopovaných a Bi-, Ni-dopovaných gelenitových sklených mikroguľôčok. Gelenitové sklené mikroguľôčky boli pripravené z prekurzorových práškov plameňovou syntézou. Prekurzorové prášky sa pripravili reakciou v tuhej fáze z oxidov Al2O3, SiO2, a z Ca(CO3)2. Sklené mikroguľôčky boli dopované prídavkom malého množstva potenciálne opticky aktívnych iónov Bi3+ a Ni2+ pridaných vo forme Bi2O3 a NiO. Pripravené mikroguľôčky boli RTG amorfné alebo obsahovali stopy kryštalickej fázy – gelenitu. Z pohľadu termických vlastností bol zistený rozdielny vplyv použitých dopantov na termické vlastnosti pripravených vzoriek. V prípade nedopovaných vzoriek, ako aj všetkých vzoriek dopovaných Ni dochádza ku kryštalizácii gelenitu v jednom kroku. V prípade mikroguľôčok dopovaných Bi poukázali DSC záznamy na významný vplyv Bi iónov na termické vlastnosti pripravených mikroguľôčok. Kým pri obsahu Bi 0,5 mol. % gelenit kryštalizuje v jednom kroku, pri obsahu Bi 3,0 mol. % gelenit kryštalizuje v dvoch krokoch, čo poukazuje na účinok Bi, ako nukleačného činidla. Sklené mikroguľôčky dopované Bi a ich polykryštalické analógy vykazujú emisiu vo viditeľnej, hlboko červenej a blízkej infračervenej spektrálnej oblasti, pričom intenzita emisie polykryštalických vzoriek bola 30-krát vyššia v porovnaním s ich sklenými analógmi. Tri typy fotoluminiscenčých emisií indikujú súčasnú prítomnosť Bi iónov v troch oxidačných stavoch (Bi3+, Bi2+ a Bi+). Sklené mikroguľôčky dopované Ni pripravené kombináciou plameňovej syntézy a reakcie v tuhej fáze nevykazujú luminiscenčné vlastnosti. Polykryštalické vzorky pripravené riadenou kryštalizáciou mikroguľôčok vykazujú absorpčný pás charakteristický pre Ni2+. Vzorky dopované Bi a Ni (sklené mikroguľôčky ako aj ich polykryštalické analógy) vykazujú komplexné magnetické vlastnosti, ktoré závisia od teploty a od veľkosti externého magnetického poľa.