Projektová činnosť

Medzinárodné

Výskum a aplikácie VT supravodičov
Research and applications on HTc superconductors
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cigáň Alexander CSc.
Doba trvania: 1.11.1999 – 31.12.2015

Národné

RIDD – Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania
Research of magnetic forms of iron in development of cardiovascular diseases and behavioural disorders
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňka Ján CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na vyšetrenie úlohy železa v rozvoji kardiovaskulárnych ochorení a behaviorálnych porúch, ktorých prevalencia stúpa so zvyšujúcim sa vekom. Cieľom projektu je zistiť vplyv starnutia na metabolizmus biogénneho železa, jeho magnetické vlastnosti a následné metabolické a funkčné zmeny kardiovaskulárneho systému a mozgu u potkanov s rôznou genetickou predispozíciou k hypertenzii. Budeme identifikovať molekulárno-biologické zmeny na úrovni expresie génov, nimi kódovaných proteínov a aktivít enzýmov zapojených do endogénnej antioxidačnej ochrany, regulácie produkcie oxidu dusnatého a bunkovej smrti v dôsledku feroptózy počas starnutia. Ďalej sa zameriame na vplyv exogénne podaného železa vo forme biokompatibilných ultra malých superparamagnetických nanočastíc na báze oxidov železa (USPIONs) na reguláciu krvného tlaku, funkciu srdca a ciev v podmienkach normotenzie, chronicky zvýšeného krvného tlaku a akútneho stresu (t.j. akútne zvýšeného krvného tlaku). Získané výsledky prispejú k lepšiemu pochopeniu vplyvu zmien v metabolizme železa a magnetických foriem telesného železa, ako aj železa vo forme USPIONs, na kardiovaskulárny a centrálny nervový systém, a tiež k prevencii prípadných rizík vyplývajúcich z použitia USPIONs ako nosičov pri cielenom transporte liečiv alebo ako kontrastných látok pre nové medicínske zobrazovacie metódy.
Web stránka projektu: http://www.bionanoiron.sav.sk/
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021
Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku
Effect of ultrasmall superparamagnetic iron oxide nanoparticles on the cardiovascular system of rats with high blood pressure
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňka Ján CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je zistiť vplyv ultra malých superparamagnetické nanočastíc na báze oxidov železa (USPIONs) na funkciu a štruktúru cievnej steny a srdca u potkanov s vysokým krvným tlakom. Vyšetríme, či akútny stres a chronicky zvýšený krvný tlak môžu zvýšiť prestup USPIONs do buniek cievnej steny a srdca, či USPIONs môžu modifikovať funkciu kardiovaskulárneho systému, vrátane zmien v regulácii krvného tlaku, indukovať metabolické poruchy, oxidačné poškodenie a zmeny v pomere Fe2+/Fe3+ v srdci a cievach. Zistíme, či sa L-typ napäťovo závislých vápnikových kanálov podieľa na prestupe železa do buniek po podaní USPIONs v podmienkach zvýšeného krvného tlaku. Získané výsledky prispejú k lepšiemu pochopeniu účinkov USPIONs na kardiovaskulárny systém v podmienkach akútneho stresu a chronicky zvýšeného krvného tlaku, a tiež k prevencii prípadných kardiovaskulárnych rizík vyplývajúcich z použitia USPIONs ako nosičov napr. pri cielenom transporte liečiv.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Výskum možností a rozvoj SQUID magnetometrie pre vybrané aplikácie v biomedicíne a materiálovom výskume
Research on possibilities and development of SQUID magnetometry for selected applications in biomedicine and material research
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňka Ján CSc.
Anotácia: Projekt má interdisciplinárny charakter. Jeho cieľom je preukázať možnosti využitia SQUID magnetometrie pri štúdiu aktuálnych procesov v oblasti medicíny, biológie a v materiálovom výskume, najmä: – pri analýze vlastností a magnetickej charakterizácii nanočastíc a nanokvapalín, najmä ultra malých superparamagnetických nanočastíc na báze oxidov železa (USPIONs), – pri skúmaní vplyvu USPIONs na funkciu a štruktúru cievnej steny a srdca, na vývoj oxidačného poškodenia a pri štúdiu procesov transportu USPIONs cez steny, membrány buniek ciev a orgánov u potkanov s normálnym a vysokým krvným tlakom, – pri vývoji postupov a metód kvantifikácie obsahu magnetických substancií v ľudských a zvieracích bunečných kultúrach a orgánoch, – pri štúdiu a vývoji hlinitanových skiel s fotoluminiscenčnými vlastnosťami, – pri vývoji nových 2D materiálov, MXenénov, exfoliáciou z triedy vrstevnatých karbidov a nitridov (MAX fáz).
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Mechanizmus transportu magnetických nanočastíc oxidu železa do ľudských nádorových a normálnych (diploidných) buniek
Mechanism of uptake and trafficking of magnetic iron oxide nanoparticles into human tumor and normal (diploid) cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňka Ján CSc.
Anotácia: Nanočastice magnetitu (MNPs) sú biokompatibilné a dobre tolerované, preto sú vhodné ako nosiče pre cielený transport. Superparamagnetické vlastnosti MNPs navyše zvyšujú účinnosť cieleného transportu prostredníctvom externého magnetického poľa. Dopravenie liečiva do cytosolu bunky je kľúčové pri cielenej terapii. Významnou bariérou pre vstup MNPs do bunky je cytoplazmatická membrána. Selektívny prísun živín a vnútrobunková komunikácia je regulovaná špecifickými dráhami endocytózy. Tieto sú využívané aj na transport MNPs do bunky.Proces endocytózy ovplyvňujú fyzikálno-chemické vlastnosti MNPs (veľkosť, povrchová úprava, povrchový náboj) ako aj pôvod buniek (endoteliálne bunky, fibroblasty). Štúdium mechanizmu(ov) transportu MNPs do bunky a faktorov, ktoré tento proces ovplyvňujú, je dôležitý pre vývoj vhodných nanonosičov na cielený transport.Využitie molekulárno-genetických, biologických a analytických metód významnou mierou prispeje k získaniu nových poznatkov o internalizácii nanočastíc do ľudských buniek.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Rozvoj SQUID gradiometrických a susceptometrických metód pre bioaplikácie spojené s homeostázou železa
Development of SQUID Gradiometric and Susceptometric Methods for Iron Homeostasis Related
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňka Ján CSc.
Anotácia: Návrh a optimalizácia SQUID gradiometrických a susceptometrických meracích metód a zariadení pre detekciu a lokalizáciu nádorového tkaniva a pre štúdium procesov spojených s narušenou reguláciou železa pri kardiovaskulárnych a nádorových ochoreniach. Získanie nových poznatkov o procesoch homeostázy železa a biomineralizácie vo feritínových jadrách pri vyššieuvedených uvedených ochoreniach. Návrh metódy diagnostiky nádorov s využitím SQUID gradiometrických systémov na základe merania magnetického momentu a magnetickej susceptibility meraných vzoriek a modelov orgánov. Stanovenie limitnejcitlivosti meracieho systému a definovanie faktorov ovplyvňujúcich diagnostickú interpretáciu. Získanie poznatkov o interakciách magnetických nanočastíc s biologickými roztokmi a o ich správaní sa po internalizácii dovnútra buniek.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Nanosenzor – Biodekorované kompozitné magnetické nanočastice: Príprava, kolektívne vlastnosti a ich aplikácie
Biodecorated composite magnetic nanoparticles: Preparation, collective properties and aplications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cigáň Alexander CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na prípravu kompozitných nanočastíc rôznej veľkosti, tvaru a morfológie (sférické, jadrolobal) miniemulznou polymerizáciou nenasýtených monomérov a redukciou kovových solílkomplexov pri vysokých teplotách Povrch vytvorených nanočastíc bude modifikovaný funkčnými bioligandami, vedúcimi k vytvoreniu vodorozpustných potenciálne biokompatibilných konjugátov Výsledkom riešenia projektu bude príprava nanorozmerných biosenzorov s usporiadanou štruktúrou a štúdium imobilizačných mechanizmov biomolekúl do kompozitných a polymérnych matríc a biodekorovaných nanočastíc (senzor)
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
KCMTE – Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku
Competence Center for New Materials, Advanced Technologies and Energy
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňka Ján CSc.
Anotácia: Strategickým cieľom projektu je „Vybudovanie integrovaného kompetenčného centra, spájajúceho súkromný a akademický sektor, ktorého cieľom je podpora kľúčových priemyselných odvetví SR“. Vo väzbe na strategický cieľ projektu boli definované 2 špecifické ciele. Špecifický cieľ 1: Vybudovanie integrovaného kompetenčného centra založeného na báze spolupráce akademickej a podnikateľskej sféry. Prvý špecifický cieľ je je vytvorenie Kompetenčného centra, ktoré bude výborným príkladom spolupráce akademických a firemných partnerov na najvyššej úrovni. Špecifický cieľ 2: Výskum a vývoj v oblasti nových materiálov, pokročilých technológií a energetiky. Druhý nosný pilier kompetenčného centra je postavený priamo na výskumných aktivitách jednotlivých špičkových výskumných tímov partnerov. Výskum sa bude orientovať na tri základné prierezové témy, ktoré zodpovedajú trom aktivitám špecifického cieľa. Témy obsahujú niekoľko pracovných balíčkov, pričom všetky sú komplementárne k celkovému záberu jednotlivých tém: A. Energetika. B. Materiály. C. Elektrotechnika.
Web stránka projektu: http://www.kcmte.stuba.sk
Doba trvania: 1.8.2011 – 30.11.2015
UVP Biomedicína – Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava
University Science Park for Biomedicine Bratislava
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Tyšler Milan CSc.
Anotácia: Vybudovanie Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu, v ktorom sa bude realizovať excelentný výskum a prenos získaných poznatkov do hospodárskej praxe.
Web stránka projektu: http://www.biomed.sav.sk
Doba trvania: 1.8.2013 – 31.7.2015
Aplikácia SQUID magnetometrie a magnetickej rezonancie pri hodnotení účinnosti génovej terapie využívajúcej magnetické nanočastice
Application of SQUID magnetometry and magnetic resonance in evaluation of efficiency of the gene therapy using magnetic nanoparticles
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňka Ján CSc.
Anotácia: Použitie bezkontaktných SQUID magnetometrických metód a magnetickej rezonancie pri aplikácii a hodnotení účinkov génovej terapie s pomocou obalovaných magnetických nanočastíc u špecifických ochorení obličiek. Optimalizácia obalovaných nanočastíc vzhľadom na biokompatibilitu, stabilitu a transportné vlastnosti tak, aby s naviazaným preparátom bolo možné ich cielene skoncentrovať do skúmaného orgánu pomocou magnetickej fokusácie. Analýza úspešnosti transfekcie naviazaného génu do buniek detekciou červeného fluorescenčného proteínu in vivo u potkanov a sledovaním štruktúry a ultraštruktúry buniek po transfekcii in vitro. Návrh a realizácia magnetometrickej a MRI metódy na detekciu koncentrácie, transportu, akumulácie a vyplavovania obalovaných nanočastíc zo vzoriek, modelov a orgánov pokusných zvierat.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
CENTE II – Budovanie Centra excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike – II. etapa
Completion of the Center of Excellence for New Technologies in Electrical Engineering – II. phase
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňka Ján CSc.
Anotácia: Strategický cieľ projektu znie: „Zvýšenie potenciálu pre špičkový základný výskum Centra excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike a jeho prínosu pre spoločnosť a prax“. Definovanie strategického cieľa predkladaného projektu vychádza zo základného faktu, ktorým je snaha o druhú etapu budovania Centra excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike. Strategický cieľ predkladaného projektu súvisí s globálnym cieľom OP VaV nasledovným spôsobom:- druhá etapa budovania centra excelentnosti umožní centru stať sa prostredníctvom výstupov v oblasti výskumu stať sa jedným z hybným motorov rozvoja BSK kraja, – výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu technickej infraštruktúry špičkových výskumných pracovísk v centre v ich prioritnej výskumnej oblasti, – výrazným spôsobom zlepší aj podmienky vzdelávacieho procesu a prípravy novej generácie vedeckých pracovníkov, ako aj vysokokvalifikovaných pracovníkov pre high-tech priemyselné odvetvia zviazané z problematikou výskumu v oblasti elektrotechniky, – zlepšenou kooperáciou s praxou prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu, vytvorí nové pracovné príležitosti a zvýši kvalitu ľudského potenciálu, – prostredníctvom dobudovania centra excelentnosti vytvorí priaznivé podmienky na bezprostrednú spoluprácu výskumu so spoločenskou a hospodárskou praxou, čo umožní efektívny prenos vedeckých poznatkov do praxe, – výrazným spôsobom skvalitní a uľahčí už prebiehajúci výskum buď pre potreby praxe, alebo už prebiehajúcich medzinárodných projektov tak, ako je uvedené v príslušných častiach predkladaného opisu projektu, – umožní prípravu a realizáciu nových výskumných projektov tak v rámci domácich grantových schém, ako aj projektov medzinárodného charakteru, – umožní vstup výskumných tímov centra excelentnosti do medzinárodných sietí a zvýši ich konkurencieschopnosť pri súťaži o zdroje 7. Rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj ako aj ďalších medzinárodných zdrojov.Špecifické ciele projektuŠpecifický cieľ 1: Zabezpečenie efektívneho fungovania a riadenia Centra excelentnosti. Strategickým cieľom predkladaného projektu je dobudovanie Centra excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike tak, aby sa ešte ďalej zvýšil jeho výskumný potenciál a výrazne zvýšila jeho spoločensko-hospodárska hodnota. Centrum excelentnosti súčasne chápeme ako kontinuálne v čase sa meniaci a rozvíjajúci inštitucionálny celok, ktorý potrebuje byť riadený, smerovaný k napĺňaniu svojich vízií a cieľov. Z uvedeného dôvodu za základ jeho fungovania považujeme efektívny manažment centra vo všetkých jeho oblastiach – od manažmentu vrcholných orgánov centra, definovanie a kontinuálne definovanie a aktualizáciu je základných strategických zámerov a výskumného plánu až do aktivity zameranej na rozvoj ľudských zdrojov.Špecifický cieľ 2: Zvýšenie výskumného potenciálu Centra špičkovými prístrojmi potrebnými pre realizáciu prebiehajúcich a pripravovaných projektov. Uvedený cieľ bude realizovaný dvoma typmi aktivít. Jednak pôjde o prístrojové dovybavenie centra v jednotlivých tematických oblastiach v pôsobnosti centra a jednak pôjde o definovanie nových projektov a projektových zámerov umožnených novou modernou prístrojovou technikou.Špecifický cieľ 3: Zvýšenie spoločensko-hospodárskej pridanej hodnoty Centra excelentnosti. Tento špecifický cieľ projektu zabezpečuje dlhodobú udržateľnosť výsledkov predkladaného projektu tak v inštitucionálnej rovine pokračujúcej existencie centra, ako aj v oblasti nových projektových aktivít pre prax a medzinárodné siete a pozostáva zo štyroch základných skupín aktivít: – využitie výsledkov výskumných aktivít centra vo vzdelávaní, – diseminačných aktivít centra smerom k odbornej verejnosti, – networkingových aktivít centra a jeho prezentácie na výstavách, veľtrhoch a obdobných aktivitách doma a zahraničí.
Web stránka projektu: http://www.elu.sav.sk/cente
Doba trvania: 1.3.2010 – 29.2.2012
CENTE I – Centrum excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike
Centre of Excelence for New Technologies in Electrical Engineering
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňka Ján CSc.
Anotácia: Strategickým cieľom projektu je zvýšenie výskumno-vývojového potenciálu BSK regiónu v oblasti elektrotechniky pre potreby spoločensko-hospodárskej praxe a medzinárodnej VTS spolupráce. Strategický cieľ projektu bol definovaný s ohľadom na globálny cieľ Operačného programu Výskum a vývoj. Modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách – to sú oblasti, ktoré sa snaží čo možno najkomplexnejším spôsobom pokryť predkladaný projekt. Výskumným cieľom Centra je zlepšiť priepustnosť existujúcich technologických operácií a umožniť nové technologické postupy v elektrotechnike, čo je nevyhnutné pre budúci výskum a inovácie v priemysle.Projekt má štyri špecifické ciele, ktoré boli zvolené tak, aby smerovali k naplneniu strategického cieľa projektu a aby boli ľahko merateľné. Náplň špecifických cieľov je rozpracovaná v jednotlivých aktivitách. Všetky aktivity priamo nadväzujú na doterajšie výsledky výskumných aktivít realizovaných žiadateľom a partnermi. a) Vybudovanie Centra excelentnosti zosieťovaním excelentných pracovísk. b) Vybavenie Centra špičkovými prístrojmi potrebnými pre realizáciu prebiehajúcich a pripravovaných projektov: – Laboratórium pre nanášanie kovov (naparovacie zariadenie), – Laboratórium pre prípravu a tvarovanie nanoštruktúr (FIB), – Laboratórium pre detekciu klastrov (LAB-GISAXS). c) Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií Centra (vrátane ich bezpečnosti). d) Integrácia Centra do regionálnej a medzinárodnej spolupráce.Centrum je vytvorené inštitúciami, ktoré sa navzájom dopĺňajú ako technologicky, tak aj po odbornej stránke, takže medzi silné stránky Centra patria: a) komplementárne skúsenosti a expertíza partnerov vstupujúcich do Centra, b) odborne zdatní vedeckí a odborní pracovníci Centra, ktorí majú bohaté skúsenosti s mnohými technológiami a charakterizačnými technikami: c) riešenie projektu umožní Centru implementáciu do projektov medzinárodnej spolupráce a transfer poznatkov do praxe, d) Centrum otvára možnosť školenia doktorandov, študentov, ako aj mladých odborníkov z firiem v regióne a na celom Slovensku, v práci na špičkových zariadeniach.
Web stránka projektu: http://www.elu.sav.sk/cente
Doba trvania: 15.5.2009 – 30.4.2011
Metódy a systémy na bezkontaktné meranie obsahu železa v pečeni
Methods and systems for contacless measurement of iron content in the liver
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňka Ján CSc.
Anotácia: Neinvazívne metódy a prístroje na špecifické vyšetrovanie pečene.Výskum metód a návrh systémov na magnetické meranie obsahu železa v pečeni. Bude navrhnutá bezkontaktná metóda – magnetická biopsia. Na tento účel bude vyvinutý špecializovaný SQUID magnetometrický systém. Budeme analyzovať možné nové korelácie medzi chorobami (rizikovými stavmi) pečene a množstvom železa v nej obsiahnutej.Ochorenia pečene sa bežnými metódami (biochemické vyšetrenie krvi a biopsia pečene) často diagnostikujú až v neskorom Štádiu z toho dôvodu, Že zdravá časť pečene dokáže do určitej miery nahradiť choré časti. V projekte navrhovaná magnetická biopsia pečene by mohla poskytnúť "integrálny" obraz o jej stave a po štandardných klinických testoch (v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou) by mohla byť príspevkom k včasnej diagnostike špecifických ochorení.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Vysokoteplotné objemové supravodiče, prekurzory, technologické postupy, metódy merania a vlastnosti
Htc Bulk superconductors precursors, technologics procedures, measuring methods and properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cigáň Alexander CSc.
Anotácia: Projekt je orientovaný na vysokoteplotné objemové supravodiče typu REBa2Cu3Ox. Jeho cieľom je: štúdium vplyvu dopovania s N = Ce, Ti, Sn, Ag v systémoch REBa2(Cu3-xNx)O7±δ, kde RE = (Y, Eu, Sm, La a Nd); Vývoj technologických operácií prípravy základných textúrovaných systémov REBa2Cu3O7±δ, kde (RE = Y, Sm, Eu, La a Nd) a dopovaných textúrovaných systémov typu RE123+RE211(422) a RE123+ RE2Ba4Cu1-xMxOy, kde (RE = Y, Eu, Sm, La a M= Ti, Nb, Zr, Ta, Nb ) pripravených QMT a TS QMT metódami a vyhodnotenie ich vlastností. Budú navrhnuté technologické postupy na reprodukovanú prípravu objemových MD VTSV optimalizovaných na hodnoty kritickej prúdovej hustoty jc(77 K, 0 T) ≥ 105 Acm-2. Tieto hodnoty už postačujú pre mnohé priemyselné aplikácie. Pri príprave budú použité nanorozmerové prekurzory získané homogenizáciou v planetárnom mlyne alebo roztokovou sól-gél metódou. Pri optimalizácii technologických operácií bude pozornosť venovaná obsahu supravodivej fázy a jej kritickej prúdovej hustote, ktoré budú odhadnuté z XRD a magnetizačných charakteristík s využitím skôr vyvinutého meracieho systému na báze supravodivých kvantových gradiometrov v kombinácii s kompenzačnou metódou eliminácie vplyvu magnetizačného poľa.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Využitie magnetických a elektrických meracích metód pri neinvazívnom vyšetrovaní pečene a srdca
Application of magnetic and electric measuring methods in non-invasive examination of liver and heart
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňka Ján CSc.
Anotácia: Neinvazívne metódy a prístroje na špecifické vyšetrovanie pečene a srdcaVýskum metód a návrh systémov na magnetické meranie obsahu železa v pečeni. Bude navrhnutá bezkontaktná metóda – magnetická biopsia. Na tento účel bude vyvinutý špecializovaný SQUID magnetometrický systém. Budeme analyzovať možné nové korelácie medzi chorobami (rizikovými stavmi) pečene a množsvom železa v nej obsiahnutej – príspevok k prevencii týchto ochorení.Výskum metód elektrokardiografického zobrazovania na neinvazívnu identifikáciu lokálnych poškodení srdca. Navrhnuté riešenia na báze mnohozvodových meraní EKG a modelov srdca ako zdroja elektrického poľa budú testované na simulovaných dátach s využitím elektrofyziologických modelov srdca. Bude vyvinutý mnohozvodový merací systém s vysokou odolnosťou voči rušeniu, umožňujúci aj merania EKG počas záťaže.Výsledky riešenia budú experimentálne overené v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou.
Doba trvania: 2.5.2006 – 30.6.2009