Ďalšie informácie

Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.

Kontaktná adresa

Aktuálne zameranie výskumu:

 • Výskumu exaktných a aproximatívnych matematicko-štatistických metód pre malé rozsahy výberov.
 • Teoretické a výpočtové aspekty štatistického usudzovania.
 • Štatistická indukcia v lineárnych a nelineárnych modeloch s pevnými a náhodnými efektami.
 • Metódy a algoritmy pre výpočet a kombinovanie pravdepodobnostných rozdelení pre štatistické aplikácie.
 • Matematicko-štatistické modely a metódy v meraní a metrológii: určovanie neistoty v meraní, medzilaboratórne porovnávania, kalibrácia.
 • Analýza dát a aplikácie štatistických metód.

Štúdium, vzdelanie, kvalifikácia:

 • 1981-1986, Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (MFF UK), študijný odbor „Pravdepodobnosť a matematická štatistika“,
 • 1986, udelenie titulu RNDr. (doktor prírodných vied), MFF UK Bratislava
 • 1989-1992, interná ašpirantúra, Ústav merania a meracej techniky SAV (ÚMMT SAV) Bratislava
 • 1993, udelenie vedeckej hodnosti CSc. (kandidát matematicko-fyzikálnych vied) vo vednom odbore 11-06-9 „Pravdepodobnosť a matematická štatistika“, Matematický ústav SAV (MÚ SAV) Bratislava
 • 1997, udelenie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa – samostatný vedecký pracovník
 • 2005, habilitácia na docenta pre odbor matematika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) Bratislava

Funkcie na pracovisku:

 • 2019 – súčasnosť: riaditeľ, Ústav merania SAV, v. v. i.
 • 2006 – 2018: zástupca riaditeľa ÚM SAV, (2006-2010, 2010-2014, 2014-2018)
 • 2005 – 2018: predseda vedeckej rady ÚM SAV (2005-2009, 2009-2013, 2013-2018)
 • 1998 – 2018: vedúci Oddelenia teoretických metód ÚM SAV
 • 1998-2006: vedecký tajomník ÚM SAV

Doktorandi:

 1. Mgr. Michal Teplan, PhD (2006). Téma dizertačnej práce: Audio-visual stimulation and relaxation, linear and nonlinear EEG measures. Školiteľ špecialista RNDr. Anna Krakovská, CSc., vedný odbor: 39-52-9 Bionika a biomechanika, Ústav merania SAV, 21.6.2006.
 2. Mgr. Barbora Arendacká, PhD (2009). Téma dizertačnej práce: Interval estimators for a variance component in mixed linear models with two variance components. Vedný odbor: 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika, Ústav merania SAV, 16.6.2009.
 3. Mgr. Kristína Mezeiová, PhD (2009). Téma dizertačnej práce: Nonlinear and spectral characteristics of sleep electroencephalogram. Školiteľ špecialista RNDr. Anna Krakovská, CSc., vedný odbor: 39-52-9 Bionika a biomechanika, Ústav merania SAV, 26.11.2009.
 4. Mgr. Gejza Wimmer, PhD (2010). Téma dizertačnej práce: Modely, metódy a algoritmy pre analýzu longitudinálnych dát. Odbor doktorandského štúdia: 9-1-9 Aplikovaná matematika, Matematický ústav SAV, 27.8.2010.
 5. Ing. Katarína Bartošová, PhD (2010). Téma dizertačnej práce: Štatistické metódy a algoritmy na výskum molekulovo orientovanej diagnostiky pľúcnych chorôb. Vedný odbor: 39-52-9 Bionika a biomechanika, Ústav merania SAV, 21.9.2010.
 6. Mgr. Martina Chvosteková, PhD (2011). Téma dizertačnej práce: Simultánne obojstranné tolerančné intervaly v lineárnom regresnom modeli. Odbor doktorandského štúdia: 5.2.54 Meracia technika, Ústav merania SAV, 25.11.2011.
 7. Mgr. Ivana Pobočíková, PhD (2012). Téma dizertačnej práce: Vybrané metódy a algoritmy pre štatistickú analýzu klinických pokusov. Odbor doktorandského štúdia: 9.1.9. Aplikovaná matematika, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline, 12.4.2012.
 8. RNDr. Ján Klacso, PhD (2013). Téma dizertačnej práce: Mathematical Analysis of the Transmission Mechanism of Monetary Policy of the National Bank of Slovakia (Transmisný mechanizmus monetárnej politiky Národnej banky Slovenska). Školiteľ špecialista RNDr. František Hajnovič, odbor doktorandského štúdia: 9.1.9. aplikovaná matematika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, 26.8.2013.
 9. Mgr. Jozef Jakubík, PhD (2018). Téma dizertačnej práce: Metódy štatistickej inferencie pre analýzu vysokodimenzionálnych dát pomocou lineárnych zmiešaných modelov. Odbor doktorandského štúdia: 5.2.54 Meracia technika, Ústav merania SAV v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 28.8.2018.

Vybrané publikácie:

 1. WITKOVSKÝ V. Computing the distribution of a linear combination of inverted gamma variables. Kybernetika. 2001, 37(1), 79-90.
 2. WITKOVSKÝ V. On the exact computation of the density and of the quantiles of linear combinations of t and F random variables. Journal of Statistical Planning and Inference. 2001, 94(1), 1-13.
 3. WITKOVSKÝ V. Exact distribution of positive linear combinations of inverted chi-square random variables with odd degrees of freedom. Statistics & Probability Letters. 2002, 56(1), 45-50.
 4. WITKOVSKÝ V. Estimation, Testing, and Prediction Regions of the Fixed and Random Effects by Solving the Henderson’s Mixed Model Equations. Measurement Science Review. 2012, 12(6), 234-48.
 5. WITKOVSKÝ, V. – WIMMER, G. – DUBY, T. Logarithmic Lambert W × F random variables for the family of chi-squared distributions and their applications. In Statistics & Probability Letters, 2015, 96, 223-231.
 6. WITKOVSKÝ, V. – WIMMER, G. – ĎURIŠ, S. On statistical methods for common mean and reference confidence intervals in interlaboratory comparisons for temperature. In International Journal of Thermophysics, 2015, 36(8), 2150-2171.
 7. KÖNING, R. – WIMMER, G. – WITKOVSKÝ, V. Ellipse fitting by nonlinear constraints to demodulate quadrature homodyne interferometer signals and to determine the statistical uncertainty of the interferometric phase. In Measurement Science and Technology, 2014, 25(11), p. 115001.
 8. KUSHCH, I. – ARENDACKÁ, B. – ŠTOLC, S. – MOCHALSKI, P. – FILIPIAK, W. – SCHWARZ, K. – SCHWENTNER, L. – SCHMID, A. – DZIEN, A. – LECHLEITNER, M. – WITKOVSKÝ, V. – MIEKISCH, W. – SCHUBERT, J. – UNTERKOFLER, K. – AMANN, A. Breath isoprene – aspects of normal physiology related to age, gender and cholesterol profile as determined in a proton transfer reaction mass spectrometry study. In Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2008, 46(7), 1011-1018.
 9. WITKOVSKÝ, V. Numerical inversion of a characteristic function: An alternative tool to form the probability distribution of output quantity in linear measurement models. In Acta IMEKO, 2016, vol. 5, no. 3, p. 32-44.
 10. WITKOVSKÝ, V. Computing the exact distribution of the Bartlett’s test statistic by numerical inversion of its characteristic function. In Journal of Applied Statistics, 2020, vol. 47, no. 13-15, p. 2749-2764.
 11. JAHN, P. – DEAK, B. – MAYR, A. – STANKEWITZ, A. – KEESER, D. – GRIFFANTI, L. – WITKOVSKÝ, V. – IRVING, S. – SCHULZ, E. Intrinsic network activity reflects the ongoing experience of chronic pain. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 21870.