Ďalšie informácie

doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

Osobné údaje

 • narodený: 2.9.1951 v Prahe
 • štátna príslušnosť: Slovenská republika
 • národnosť: slovenská
 • stav: ženatý (1980), manželka Mária, deti: Miroslav (1981), Eva a Iveta (1983)
 • jazykové znalosti: anglicky, rusky, nemecky, česky

Vzdelanie a kvalifikácia

 • 1957-1966 Základná škola, Bratislava.
 • 1966-1969 Stredná všeobecovzdelávacia škola, Bratislava, maturita
 • 1969-1974 Elektrotechnická fakulta SVŠT, Bratislava, Technická kybernetika, počítače, št.záv.skúška, titul Ing.
 • 1974-1978 Ústav teórie merania SAV, Bratislava, študijný pobyt
 • 1978-1982 Ústav teórie merania SAV, Bratislava, vedecká výchova v odbore meracia technika, titul CSc. (PhD)
 • 1986 samostatný vedecký pracovník
 • 1997 vedúci vedecký pracovník
 • 2006 Strojnícka fakulta TU Košice, Katedra prístrojového a biomedicínskeho inžinierstva – docent  

Zamestnanie a funkcie

 • 1981-(trvá) Ústav merania SAV
 • 1985-1989, 1991-2021 vedúci oddelenia biomeraní
 • 1993-1998, 2001-2005 predseda vedeckej rady
 • 1994-1998, 2002-2006 zástupca riaditeľa
 • 2006-2018 riaditeľ
 • 2019- vedecký tajomník ústavu

Pedagogická činnosť

 • 1988-1989 Lekárska fakulta UK Bratislava   
 • 1989-1993 Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava
 • 1989-1996 Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava
 • 1997-2019 Strojnícka fakulta TU Košice, kat.prístrojového a biomed.inžinierstva
 • 2005-2021 Fakulta biomedicínskeho inženýrství ČVUT v Praze, Kladno, ČR, odb. asistent, docent
 • 2007-2019 Elektrotechnická fakulta, ŽU Žilina, príprava odborných exkurzií

Účasť v medzinárodných projekoch 

 • 1989-1991 projekt ELMAKART v rámci kontraktu s IPPI AV Moskva, Rusko
 • 1994-1996 projekt ABLAMAP, kontrakt s L.Boltzmann Institut für Arrhytmienforschung, Wien,Rakúsko
 • 1996-2013 medzinárodná spolupráca na téme "Noninvasive measurement and information analysis of bioelectric signals" riešenej s Ústavom problémov prenosu informácií, RAV, Moskva, Rusko
 • 1997-1998 grant "Oberflächen – EKG – Mapping in der klinischen Physiologie des Herzens" riešený v spolupráci s L.Boltzmann Institut für Arhytmienforschung, Wien v rámci akcie Rakúsko-Slovensko
 • 2004-2006 poľsko-slovenský výskumný projekt "Analysis and Modelling of Cardiac Electric Field based on HR ECG Body Surface Mapping", IBIB PAV, Warsawa, Poľsko
 • 2006-2011 zmluva o spolupráci s Fakultou biomedicínskeho inžinierstva ČVUT v Prahe, Kladno, ČR pri výskume a vzdelávaní v oblasti biomedicínskeho inžinierstva 
 • 2007-2009 poľsko-slovenský výskumný projekt "High Resolution Measurement and Model Based Analysis of Cardiac Electric Field", IBIB PAV, Warsawa, Poľsko
 • 2010-2012 projekt "Model based analysis and diagnostic interpretation of cardiac electric field measured by HR ECG" s Institute of Biocybernetics adn Biomedical Engineering (IBBE PAS), Warszawa, Poľsko (pokračovanie projektov z rokov 2004-06, 2007-09)
 • 2010-2012 projekt "Measurement and Information Processing for Diagnosic Imaging of Cardiac and Brain Electrical Field" s Resaerch Inst. for Technical Physics and Material Science (MFA HAS) Budapešť, Maďarsko (pokračovanie projektov z rokov 2000-03, 2004-06, 2007-09)
 • 2011 projekt "centrope-tt – Tools for Transnational Innovation Support in Centrope"podpísaný s JIC Brno a ChipInvest a.s., Brno, Česká republika
 • 2011 téma "Improvement and development of HR ECG measurement processing and evaluation methods" v projekte TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0018 s University of Panonia, Veszprém, Maďarsko
 • 2011-2013 projekt CZ.1.07/2.3.00/20.0093 (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) „International Cooperation at the Faculty of Biomedical Engineering CTU", príjemca ČVUT v Praze, zahraničný expert.
 • 2013-2015 projekt "High Resolution Multiple-lead ECG measurement for model based interpretation of cardiac electrical field", Polish-Slovak joint research project, IBIB PAV, Warsawa, Poľsko
 • 2021-2024 projekt "Smart Patch for Life Support Systems – SP4LIFE" NATO Science for Peace and Security Program, projekt G5825, NATO project Director

Vedenie domácich projektov

 • 1988-1989 projekt Chiramap v rámci HZ s Chiranou Stará Turá
 • 1995-1997 vedeckotechnický projekt 95/5305/469 Meracie prístroje a metódy pre klinickú elektrokardiografiu, metrologické zabezpečenie zdravotníckej techniky"
 • 1997 grant Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV 2/1216/97  "Metódy mnohokanálového merania a identifikácie zdrojov bioelektrických polí"
 • 1998-2000 čiastková úloha VTP Elektronické prístroje a systémy na meranie a monitorovanie vybraných vplyvov a parametrov životného prostredia"
 • 1998-2000 grant Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV 2/5089/98 "Metódy merania a neinvazívnej lokalizácie zdrojov arytmií v srdci"
 • 2001-2003 grant Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV 2/1135/21 "Mnohozvodové meranie a analýza nízkoúrovňových bioelektrických signálov"
 • 2002-2003 grant MŠ a SAV  pre spoluprácu s priemyslom 51-51-9014-00/2002  "Modulárne meracie prístroje pre biofyzikálne vyšetrenia pracujúce v lokálnej sieti vyšetrovne
 • 2002-2005 grant APVT 51-017802 "Nové metódy a prístroje na pulmonálnu, hepatálnu a gastro-intestinálnu neinvazívnu diagnostiku"
 • 2004-2006 grant VEGA 2/4089/24 "Hodnotenie zmien repolarizácie srdca pomocou mnohozvodových meraní EKG"
 • 2007-2009 grant VEGA 2/7092/27 "Meranie a modelová analýza  bioelektrických polí"
 • 2010-2012 grant VEGA 2/0210/10 "Metóody a systémy na mnohokanálové meranie a hodnotenie bioelektrických signálov srdca a mozgu
 • 2011-2014 grant APVV-0513-10 "CARDINFO – Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou"
 • 2013-2015 grant VEGA 2/0131/13 "Metódy a systémy na meranie, zobrazovanie a hodnotenie elektrického poľa srdca pri hypertenzii a hypertrofii"
 • 2015-2018 grant APVV-14-0875 " Neinvazívna lokalizácia ektopických arytmií srdcových komôr pomocou EKG mapovania a jej využitie pre účely kauzálnej liečby", LoRyCard
 • 2020-2023 grant APVV-19-0531 "Personalizovaná optimalizácia resynchronizačnej liečby srdcového zlyhávania na základe mnohozvodového merania EKG", ReSynCard“

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach

 • 1994- International Federation for Medical and Biological Engineering
 • 1995- IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
 • 1996- International Society of Electrocardiology, člen International Council of Electrocardiology (2000-2020), vedecký sekretár (2014-2019)
 • 1996- Spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky SLS, vedecký sekretár (1997-2008), predseda (2008-2020)
 • 1997- International Measurement Confederation IMEKO, Slovenský TC-13 Meranie v medicíne a biolóogii, predseda (1997-2015)
 • 1998- IEEE Instrumentation and Measurement Society
 • 1998 Slovenská metrologická spoločnosť
 • 2004 Slovenská kardiologická spoločnosť

Iné vybrané členstvá

 • 1996-1999 Vedecké kolégium SAV pre elektroniku a kybernetiku
 • 1998-2002 Rada vedcov SAV, člen Výboru RV
 • 1999- Vedecké kolégium SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie
 • 1999-2005 Komisia Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV pre elektrotechniku a informatiku
 • 2001- Redakčná rada časopisu Measurement Science Review
 • 2005- Snem SAV
 • 2007-2018 Vedecká rada Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
 • 2007-2018 Vedecká rada Slovenského metrologického ústavu, Bratislava
 • 2008-2020 Vedecká rada Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Prahe, Kladno
 • 2009- Redakčná rada časopisu Metrológia a skúšobníctvo
 • 2012-2014 Pracovná skupina MŠVVaŠ SR pre informačné a komunikačné technológie
 • 2014-2018 Rada pre technické vedy APVV
 • 2014- Výberová komisia SAIA Národného štipendijného programu MŠVVaŠ SR
 • 2021- Komisia VEGA č.5 pre elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií

Ocenenia

 • 1987 vzorný pracovník SAV
 • 1988 čestné uznanie ČSAV a SAV v súťaži prístrojov vysokej technickej úrovne za prístroj Kardiomat
 • 1995 ocenenie Spoločnosťou biomedicínskeho inžinierstva SLS za publikácie v časopise Lékař a technika
 • 2011 Čestná plaketa SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách (15.12.2011)
 • 2021 Medaila SAV za podporu vedy (12.11.2021)