Centrum neštandardných meraní

Spoločné pracovisko Ústavu merania SAV s Fakultou elektrotechniky a informatiky a Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Spoločné pracovisko vzniklo v roku 2005. Hlavným dôvodom pre jeho vytvorenie bolo, že moderné meracie metódy a systémy sú čoraz viac sofistikované a ich rozvoj je často podmienený spoluprácou odborníkov rôzneho zamerania. Na riešenie bežných problémov merania sú vypracované metodické postupy, dokonca normy. Moderná veda a technologické procesy však prinášajú neštandardné problémy merania či už z hľadiska metód (napr. vyhodnotenie nameraných údajov), alebo meracích systémov (napr. pre nanotechnológie a i.) ktoré je potrebné riešiť neštandardným prístupom.

Predmet činnosti:

  • spolupráca pedagogických a vedeckých pracovníkov pri zabezpečovaní magisterského a doktorandského štúdia v odboroch meracia technika, metrológia,
  • spoločné riešenie neštandardných problémov merania napr. v oblasti geometrických veličín, v medicíne, biológii, štandardizácii a etalonáži,
  • navrhovanie spoločných vedeckých projektov uchádzajúcich sa o granty z mimorozpočtových zdrojov a zo zdrojov Európskej únie, zameraných na riešenie konkrétnych, nie bežných, problémov merania,
  • organizovanie spoločných odborných seminárov,
  • zintenzívnenie spolupráce medzi pedagógmi a vedeckými pracovníkmi,
  • poskytovanie konzultácií zameraných na riešenie problémov merania v laboratóriách a v priemysle.