Konferencia ProbaStat 2011

PROBASTAT 2011 – šiesta medzinárodná konferencia o pravdepodobnosti a štatistike sa konala v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 4.-8. júla 2011. Viac informácii možno nájsť na stránke konferencie: https://www.um.sav.sk/en2/probastat2011.html.

Konferencia na počesť 80. narodenín profesora Lubomíra Kubáčka

prof. Kubáček

Misiou konferencií PROBASTAT je stimulovať výmenu ideí a výskum v oblasti pravdepodobnosti a štatistiky.

História konferencií PROBASTAT je stará viac ako 35 rokov.  Po úvodnej sérii národných konferencií nasledovala prvá medzinárodná konferencia PROBASTAT v roku 1991, ktorá sa konala na Univerzite Komenského v Bratislave. Ďalšie konferencie sa uskutočnili v rokoch  1994, 1998, 2002, a 2006, pričom všetky boli organizované spoločne Slovenskou akadémiou vied (Ústav merania a Matematický ústav) a Univerzitou Komenského (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky). Výskumníci v oblasti pravdepodobnosti a štatistiky sa stretávali v priateľskej a uvoľnenej atmosfére krásneho prostredia smolenického zámku. Šiesta medzinárodná konferencia PROBASTAT 2011 pokračovala v tejto tradícii: na tom istom mieste, organizovaná rovnakými inštitúciami a v rovnakej atmosfére.

Na konferencii PROBASTAT 2011 odzneli pozvané a prihlásené prednášky a postery z nasledovných oblastí výskumu:

  • Regresné a zmiešané modely;
  • Optimálny návrh experimentov;
  • Náhodné procesy;
  • Inovatívne štatistické praktiky.

Zborník z konferencie bol publikovaný v špeciálnom čísle časopisu Tatra Mountains Mathematical Publications.

ProbaStat 2011 - účastníci