Konferencia MEASUREMENT 2019

V dňoch 27.-29. mája 2019 sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach uskutočnila 12. medzinárodná konferencia o meraní  MEASUREMENT 2019. Ďalšie fakty, zborník a fotografie z konferencie sú dostupné na web stránke konferencie http://www.measurement.sk/M2019/.

Hlavným organizátorom konferencie bol tradične Ústav merania SAV. Okrem toho, podujatie technicky sponzorovala Československá sekcia IEEE, slovenské technické výbory TC7 a TC13 konfederácie IMEKO, Slovenská metrologická spoločnosť, Slovenský národný komitét U.R.S.I. a Spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky SLS.

Na 12. medzinárodnej konferencii MEASUREMENT 2019 sa zúčastnilo celkom 75 registrovaných účastníkov z 11 krajín (Austria, Chile, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, Russia, Slovakia, Turkey, Ukraine).

Organizované sekcie

Okrem tradičných tém (teoretické problémy merania, meranie fyzikálnych veličín, merania v biomedicíne), v roku 2019 bola problematika konferencie rozšírená o špeciálne organizované sekcie:

 • Metódy vyhodnocovania meraní v metrológii (Methods for Measurements Evaluation in Metrology).
 • Metódy zobrazovania biologických objektov (Imaging Methods of Biological Objects).
 • Analýza kauzálnych vzťahov v nameraných údajoch (Causal Relations in Measured Data) .
 • Pokročilé metódy merania EKG, simulačné metódy a ich vyhodnocovanie (Advanced ECG Measurements, Simulation and Evaluation).

Moderné trendy vied o meraní

Moderné trendy vied o meraní boli prezentované odborníkmi v piatich plenárnych prednáškach (Keynote Lectures):

 • Yesim Serinagaoglu Dogrusoz (Turkey): Statistical Estimation Applied to Electrocardiographic Imaging
 • Pavel Jurák (Czech Republic): High-Frequency Cardiac Electrophysiology
 • Ignacio Lira (Chile): The GUM Revision: Where do We Stand? A Personal View
 • Milan Paluš (Czech Republic): Causality and Information Transfer Across Time Scales
 • Martin Krssak (Austria): MR-Based Metabolic Characterisation of Skeletal Muscle: Methods and Applications

Okrem toho, odznelo 31 orálnych prezentácií a účastníci prezentovali aj 40 posterov.

Súťaž mladých výskumníkov: Young Investigator Award Competition

Potešiteľná bola aktívna účasť a kvalita príspevkov študentov doktorandského štúdia a mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Medzinárodná porota odborníkov pod vedením jej predsedu  Dr. Igora Zakharova z Ukrajiny posudzovala celkom 13 prihlásených príspevkov mladých výskumníkov (7 posterov a 6 prednášok) a ocenila najlepšiu prezentáciu a najlepší poster:

 • Zuzana Rošťáková (Slovakia): Three-Way Analysis of Multichannel EEG Data Using the PARAFAC and Tucker Models. Winner of the Young Investigator Award Competition MEASUREMENT 2019 for Best Oral Presentation.
 • Rupali Tiwari (Slovakia): Uncertainty Analysis of Pulse Transient Model Accounting Thermal Contact Effect. Winner of the Young Investigator Award Competition MEASUREMENT 2019 for Best Poster Presentation.

Okrem odborného programu bol počas konferencie aj bohatý spoločenský a kultúrny program, ktorý napriek nepriaznivému počasiu pomohol rozvinúť odborné diskusie účastníkov o nových trendoch v oblasti vied o meraní.

M2019 - účastníci