Konferencia MEASUREMENT 2017

Jedenásta medzinárodná konferencia o meraní – MEASUREMENT 2017 sa uskutočnila v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 29. – 31.5.2017. Podrobnejšie informácie, prístup k zborníku príspevkov a súboru fotografií možno nájsť na stránke www.measurement.sk/M2017.

Opening M2017Hlavným organizátorom podujatia bol Ústav merania SAV a jeho spoluorganizátorom bola Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Podujatie technicky sponzorovali Československá sekcia IEEE, slovenské technické výbory TC7 a TC13 konfederácie IMEKO, Slovenská metrologická spoločnosť, Slovenský národný komitét U.R.S.I. a Spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky SLS.
Konferencia je organizovaná v pravidelných dvojročných intervaloch od roku 1997 a je tradične venovaná trom základným tematickým blokom: teoretické problémy merania, meranie fyzikálnych veličín, meranie v biomedicíne. Aj tento raz boli obsahy príspevkov v rámci týchto oblastí zamerané na široké spektrum problémov vedy o meraní počnúc metrológiou s definíciou základných jednotiek merania a odhadom neistoty meraní v špeciálnych prípadoch, cez návrh nových meracích metód a protokolov, až po vývoj špeciálnych meracích systémov pre aplikácie v elektrotechnike, strojárstve, energetike, biológii a medicíne.
Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 70 registrovaných účastníkov z 11 krajín (Česká republika, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina). Prednáškové sekcie sa začali tromi pozvanými prehľadovými prednáškami venovanými hlavným témam konferencie. Dr. Chunovkina (Rusko) predniesla prednášku o vyhodnocovaní nazhromaždených dát pomocou modelového prístupu, prednáška profesora Mlynarika (Rakúsko) bola venovaná princípom a prvým výsledkom metódy MR-fingerprinting, ktorá namiesto zobrazovania mapuje vybrané parametre obrazu a Dr. Boháč (Slovensko) prezentoval prehľad o termálnych vlastnostiach materiálov a ich meraní.
Všetky ostatné prednášky a postery boli vyberané v procese hodnotenia, pričom každý príspevok bol hodnotený dvomi alebo tromi hodnotiteľmi. Vybraných 30 prednášok a 29 posterov bolo zaradených do 8 ústnych a 2 posterových sekcií.
Aj počas tohto ročníka konferencie sa konala súťaž o Cenu mladých výskumníkov, v ktorej bola vybraná najlepšia prednáška a najlepší posterový príspevok. Cieľom súťaže bolo podporiť aktívnu účasť a publikovanie mladých výskumníkov v oblasti merania. V tomto roku bola ich účasť na konferencii značne vysoká a do súťaže bolo prihlásených 18 príspevkov. Súťažné príspevky boli hodnotené 7-člennou medzinárodnou porotou a víťazi získali darčeky od Československej sekcie IEEE a ponuku publikovať svoje príspevky v rozšírenej forme v impaktovanom voľne dostupnom internetovom časopise Measurement Science Review. Víťazom v kategórii prednášok sa stal Mohamed F. Issa z Maďarska, ako najlepší poster bol vyhodnotený poster Oresta Kochana z Ukrajiny.
Všetci účastníci konferencie dostali počas konferencie vytlačené zborníky príspevkov, elektronická verzia príspevkov je dostupná v IEEE Xplore a ich abstrakty aj v Scopuse. Účastníci konferencie si môžu celý zborník v elektronickej forme stiahnuť z web stránky konferencie. Vybrané príspevky z konferencie budú v rozšírenej forme a po kladnom hodnotení hodnotiteľmi publikované v časopise Measurement Science Review. Okrem vedeckého programu konferencie sa jej účastníci mali možnosť zúčastniť na autobusovom zájazde do historickej Trnavy, ktorá leží neďaleko od Smoleníc a je 7. najväčším mestom Slovenska alebo mohli stráviť príjemné popoludnie turistickou vychádzkou v Malých Karpatoch na vrchol Záruby (768 m) a späť do Smoleníc. Spoločenský program konferencie zahrnoval aj privítací večer s hudobnou produkciou skupiny Róbert Ragan trio, ako aj piknik s opekaním na hradnom nádvorí spojený s ochutnávkou vybraných bielych, ružových a červených vín z malokarpatskej vínnej oblasti.
Detailnejšie informácie o konferencii sú dostupné na jej webovej stránke www.measurement.sk/M2017 alebo je možné ich získať od organizátorov konferencie na emailovej adrese umersekr@savba.sk.