Konferencia MEASUREMENT 2015

Desiata medzinárodná konferencia o meraní MEASUREMENT 2015 organizovaná Ústavom merania SAV sa uskutočnila v dňoch 25. – 28.5.2015 Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Podrobnejšie informácie o konferencii možno nájsť na jej webovej stránke www.measurement.sk/M2015, kde zároveň je možné stiahnuť zborník príspevkov a súbor fotografií z konferencie.
Opening M2015 Jubilejná 10. medzinárodná konferencia o meraní – MEASUREMENT 2015 sa konala v dňoch 25.-28.5.2015 v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach. Hlavným organizátorom podujatia bol Ústav merania SAV a jej spoluorganizátorom bola Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Podujatie technicky sponzorovali Československá sekcia IEEE, výbory TC7 a TC13 konfederácie IMEKO, Slovenská metrologická spoločnosť, Slovenský národný komitét U.R.S.I. a Spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky SLS. Conference auditory
Konferencia, ktorá sa koná od roku 1997 v dvojročných intervaloch, bola tradične zameraná do troch základných tematických blokov: teoretické problémy merania, meranie v biomedicíne a meranie fyzikálnych veličín. Témy jednotlivých príspevkov sa týkali viacerých oblastí merania od definície základných jednotiek, riešenia teoretických problémov metrológie a stanovenia neurčitosti meraní, cez návrh nových meracích metód pre biológiu a medicínu, strojárstvo, elektrotechniku a energetiku, až po riešenie špecifických meracích systémov pre aplikácie v uvedených oblastiach.
Príspevky do programu konferencie boli vyberané v recenznom konaní, kde každý príspevok hodnotili dvaja alebo traja recenzenti. Na konferencii odznelo 42 prednášok, ktoré boli zaradené do desiatich sekcií a bolo tiež prezentovaných 33 posterov v dvoch posterových sekciách. Odzneli aj tri pozvané prehľadové prednášky: prednáška prof. I. Frolla z ÚM SAV o zobrazovaní pomocou magnetickej rezonancie v materiálovom výskume, prednáška prof. H. Bosseho z Nemecka o pripravovaných nových definíciách niektorých jednotiek SI a prednáška prof. A. Lieberta z Poľska o využití infračervenej spektroskopie pri výskume perfúzie mozgu.
Aj tentoraz sa počas konania konferencie uskutočnila súťaž mladých výskumníkov a cenu „Young Investigator Award“, o najlepšiu prednášku a najlepší poster. Cieľom bolo podporiť aktívnu účasť a publikovanie prác mladých vedcov a špecialistov na meranie. Podiel mladých výskumníkov na tejto konferencii bol vysoký a do súťaže bolo prihlásených 18 prác. Súťaž hodnotila 7-členná medzinárodná porota a okrem ocenení víťazi dostali aj ponuku zverejniť víťazné práce v impaktovanom internetovom časopise Measurement Science Review. Víťaznou prednáškou sa stala práca A. Krafčíka z Slovenska, v kategórii posterov zvíťazil M. Bujalski z Poľska.
Tlačený zborník príspevkov z konferencie dostali všetci jej účastníci, elektronická verzia zborníka je dostupná na web stránke konferencie. Vybrané príspevky budú v rozšírenej forme po úspešnej recenzii publikované v časopise Measurement Science Review.
Okrem odborného programu konferencia umožnila domácim a zahraničným účastníkom zoznámiť sa aj s fragmentmi slovenskej histórie, prírody a kultúry v rámci exkurzie na hrad Červený Kameň, alebo počas prechádzok v okolí Smolenického zámku. K spoločenskému programu konferencie prispeli aj vystúpenia hudobnej skupiny Ragan trio a ľudovej hudby bratov Wimmerovcov.
Príjemné prostredie smolenického zámku vytvorilo pre 78 registrovaných účastníkov a viac ako 20 hostí z 12 krajín dobrú pracovnú atmosféru a prispelo aj k nadviazaniu nových pracovných partnerstiev.
Ďalšie informácie o konferencii sú dostupné na internetovej stránke konferencie www.measurement.sk/M2015, prípadne na emailovej adrese organizátorov umersekr@savba.sk.