Konferencia MEASUREMENT 2013

Deviata medzinárodná konferencia o meraní organizovaná Ústavom merania SAV sa uskutočnila v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 27. až 30. mája 2013. Viac informácií o konferencii možno nájsť na webovej stránke konferencie http://www.measurement.sk/M2013
Program konferencie bol tradične zameraný na tri základné okruhy problémov: teoretické problémy merania a vyhodnotenia nameraných údajov, meranie vybraných fyzikálnych veličín a metódy merania a meracie systémy v biomedicíne.
Hlavným organizátorom podujatia bol Ústav merania SAV a jeho spoluorganizátormi boli Technická univerzita vo Viedni, Fakulta mechatroniky a stavby strojov TU v Kielcoch, Fakulta biomedicínskeho inžinierstva ČVUT v Prahe, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity a Strojnícka fakulta TU v Košiciach. Technickými sponzormi podujatia boli technické komitéty IMEKO TC7 a TC13, Slovenská metrologická spoločnosť, Slovenský národný komitét U.R.S.I. a Slovenská spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky.
Na konferencii, ktorá sa koná každý druhý rok už od roku 1997 sa tentoraz zúčastnilo 98 odborníkov v oblasti merania, meracej techniky a metrológie zo 14 krajín Európy a Ázie. Boli medzi nimi i také osobnosti ako prof. Regtien z Holandska, prof. Takayama z Japonska, prof. Hoffman a Dr. Köning z Nemecka, prof. Durakbasa z Rakúska, prof. Andrejev z Ruska alebo Dr. Duby z Veľkej Británie. Spomedzi vedcov a odborníkov zo Slovenska sa konferencie zúčastnili aj prof. Smieško, predseda Rady vysokých škôl, doc. Tyšler, predseda Slovenského výboru IMEKO, Ing. Švantner, predseda Slovenskej metrologickej spoločnosti a ďalší. Na zahájení konferencie k účastníkom prehovoril aj podpredseda SAV Dr. Lapin.
Odborný program konferencie bol rozdelený do 10 prednáškových a 2 posterových sekcií, v ktorých bolo prezentovaných 49 prednášok a 38 posterov. V rámci prednáškových sekcií odzneli aj tri pozvané prednášky. Prvú z nich predniesol Dr. Kessel z PTB Braunschweig, Nemecko a zaoberala sa hodnotením neistôt pri sledovaní kvality plynu v plynovodných sieťach s rôznymi zdrojmi plynu. Ďalšia pozvaná prednáška, ktorú predniesol prof. Kozmann z Panónskej univerzity vo Veszpréme, Maďarsko, bola venovaná novým možnostiam ale aj obmedzeniam zobrazovacích metód v biomedicíne. Tretia prednáška, pripravená prof. Trattnigom z Medicínskej univerzity vo Viedni, ktorú predniesol jeho blízky spolupracovník Dr. Szomolányi, poukázala na nové diagnostické možnosti zobrazovania na báze magnetickej rezonancie s použítím tomografu s magnetom s indukciou 7 Tesla.
V ďalších príspevkoch rezonovali najmä témy presnejšieho určovania neistôt pri zložitých meraniach, výskumu a metrológie nových zobrazovacích metód, výskumu modelovo založených meracích metód ako aj vývoja nových inteligentných meracích systémov s využitím najnovších technológií.
Aj v tomto ročníku konferencie bolo snahou organizátorov motivovať najmä mladých špecialistov v oblasti merania a podporiť možnosti publikovania ich prác. Počas konferencie sa preto uskutočnila aj súťaž prác mladých výskumníkov, ktoré hodnotila komisia siedmich porotcov z rôznych krajín. Porota hodnotila najmä vedecký prínos, kvalitu spracovania a spôsob prezentácie príspevkov. Do súťaže bolo prihlásených 18 príspevkov, z ktorých porota vybrala najlepšiu prednášku a najlepší poster. Ako najlepší príspevok prezentovaný formou postera bol vybraný príspevok Jakuba Schlenkera a Českej republiky, ktorý bol venovaný možnostiam rekurenčnej analýzy u pacientov s vazovagálnymi synkopami. Ako najlepšiu prednášku porota vybrala príspevok Ladislava Valkoviča zo Slovenska venovaný najmä detegovaniu spomalenia metabolizmu u pacientov so steatohepatitídou s použitím MR tomografu s magnetom 7 Tesla. Obaja víťazi získali finančné ocenenie a možnosť zverejniť svoje práce v plnom rozsahu v impaktovanom internetovom časopise Measurement Science Review.
Počas konferencie sa uskutočnilo aj zasadnutie Slovenského komitétu IMEKO pod vedením jeho predsedu doc. Tyšlera, ktoré sa zaoberalo možnosťami zefektívnenia fungovania a maximalizácie prínosov konfederácie IMEKO a tiež potrebou zlepšenia personálneho obsadenia a fungovania technických komitétov IMEKO na Slovensku.
M2013 - účastníci
Príjemné prostredie zámku v Smoleniciach prispelo k vytvoreniu pracovnej atmosféry počas rokovaní konferencie aj počas neformálnych diskusií v kuloároch. Okrem bohatého vedeckého programu sa organizátori pokúsili účastníkom konferencie priblížiť aj krásy slovenskej histórie, prírody a kultúry v rámci návštevy historického mesta Trnava, výletov do Malých Karpát a do jaskyne Driny, ako aj vystúpení hudobnej skupiny Varga a ľudovej hudby z Červeníka.
Bližšie informácie o konferencii je možné získať na jej internetovej stránke http://www.measurement.sk/M2013.