Konferencia MEASUREMENT 2011

Ôsma medzinárodná konferencia o meraní organizovaná Ústavom merania SAV sa uskutočnila v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 27. až 30. apríla 2011. Vedecký program konferencie bol tradične zameraný na tri hlavné oblasti: problémy teórie merania, meranie fyzikálnych veličín a meranie v biológii a medicíne. Témou konferencie boli aj merania v oblasti mikro- a nanorozmerov. Viac informácií o konferencii možno nájsť na jej webovej stránke http://www.measurement.sk/M2011.
Organizátorom podujatia bol Ústav merania SAV a jeho spoluorganizátormi boli Ústav pre výrobné technológie a výkonnú laserovú techniku TU vo Viedni, Fakulta biomedicínskeho inžinierstva ČVUT v Prahe, Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a Slovenský metrologický ústav. Technickými sponzormi podujatia boli Medzinárodná konfederácia pre meranie IMEKO, jej technické komitéty TC7 a TC13, Slovenský národný komitét IMEKO, Slovenská metrologická spoločnosť, Slovenský národný komitét U.R.S.I. a Slovenská spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky.
Na konferencii, ktorá sa koná každý druhý rok, sa tentoraz zúčastnilo 95 odborníkov v oblasti merania a metrológie zo 14 krajín Európy a Ázie, medzi nimi i také osobnosti ako prof. Havlíček, rektor ČVUT v Prahe, prof. Regtien z Holandska, prof. Fujiwara z Japonska, prof. Hoffman z Nemecka, prof. Zakrzewski z Poľska, prof. Durakbasa z Rakúska, prof. Andrejev z Ruska, prof. Moses z Walesu, a z domácich špecialistov prof. Smieško, predseda Rady vysokých škôl a prof. Michaeli predseda Slovenského výboru IMEKO. Na otvorení konferencie sa účastníkom prihovoril aj podpredseda SAV Dr. Juraj Lapin.
Rokovanie konferencie bolo venované okruhom Teoretické problémy merania, Meranie fyzikálnych veličín a Merania v biomedicíne. V rámci pracovných sekcií odzneli aj dve pozvané prednášky. Prvá z nich, ktorú predniesol Dr.Ing. Köning z PTB Braunschweig, Nemecko, sa zaoberala novými meracími metódami a systémami pre metrológiu v oblasti mikro- a nanorozmerov. Druhá, ktorú predniesol prof. Kozmann z Panonia University Veszprém, Maďarsko, bola venovaná novým metódam hodnotenia mnohozvodových meraní a topografického mapovania EKG potenciálov na hrudníku.
Počas rokovania konferencie v rámci 11 prednáškových sekcií odznelo ďalších 49 príspevkov a 42 prezentácií našlo miesto v dvoch panelových sekciách v hradnej veži. Z tém, ktoré zazneli, spomeňme aspoň problematiku odhadu neistôt a tolerančných intervalov meraní v oblasti mikro – a nanotechnológií, trendy v metrologickomo využití tomografických techník, nové optické meracie metódy pre mikroelektroniku alebo počítačom podporované neinvazívne meracie a zobrazovacie metódy v medicíne.
Snahou organizátorov bolo aj tentoraz motivovať mladých špecialistov na meranie a podporiť možnosti publikovania ich vynikajúcich prác. V rámci konferencie sa preto uskutočnila súťaž mladých výskumníkov, ktoré hodnotila komisia porotcov z ôsmich krajín. Hodnotil sa najmä vedecký prínos, ale aj spôsob spracovania a prezentácie príspevku. Z 19 prihlásených príspevkov boli nakoniec vybrané dva najlepšie. Ako najlepší príspevok prezentovaný formou panelu bol vybraný príspevok, ktorého prvým autorom bol Michael Vogel z Nemecka a ktorý bol venovaný zvyšovaniu produktívnosti mnohosenzorových meraní na súradnicových meracích strojoch. Ako najlepšia prednáška bol vybraný príspevok o röntgenovskej difraktometrickej štúdii kryštalizačného procesu pomocou synchrotrónu, ktorého hlavným autorom bol Milan Pavúk zo Slovenska. Víťazi získali nielen finančné ocenenie, ale aj možnosť zverejniť víťazné práce v plnom rozsahu v internetovom časopise Measurement Science Review.
Počas konferencie sa uskutočnilo aj zasadnutie Slovenského komitétu IMEKO pod vedením jeho predsedu prof. Michaeliho z TU v Košiciach.
Ako výraz solidarity s obeťami nedávnej prírodnej katastrofy v Japonsku sa účastníci konferencie rozhodli uskutočniť medzi sebou symbolickú zbierku. Za každý dar získali ručne skladané japonské origami. Výsledok zbierky prezident konferencie doc. Tyšler odovzdal Dr. Kawatemu, ktorý ho odovzdá dobročinnej organizácii v Japonsku.
M2011 - účastnící
Krásne prostredie smolenického zámku a jeho okolia prispelo k vytvoreniu dobrej pracovnej atmosféry počas rokovaní, k rozprúdeniu neformálnych diskusií v kuloároch ale aj k nadviazaniu nových spoluprác. Okrem bohatého vedeckého programu konferencia umožnila účastníkom zoznámiť sa aj s miestnymi klenotmi slovenskej histórie, prírody a kultúry v rámci návštevy hradu Červený Kameň, alebo počas prechádzok v Malých Karpatoch, do jaskyne Driny, či do archeologickej lokality Molpír. Spoločenský program konferencie doplnili vystúpenia hudobnej skupiny Varga trio a vystúpenie ľudovej hudby z Červeníka.

Ďalšie informácie o programe konferencie sú dostupné na jej internetovej stránke http://www.measurement.sk/M2011, prípadne je možné obrátiť sa na organizátorov konferencie na email umersekr@savba.sk.