Konferencia MEASUREMENT 2007

Šiesta medzinárodná konferencia o meraní MEASUREMENT 2007 sa konala v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 20. – 24. 5. 2007. Ďalšie informácie možno nájsť aj na web na stránke konferencie www.measurement.sk/M2007.
Konferencia bola organizovaná Ústavom merania SAV v spolupráci so zahraničnými pracoviskami: Technická univerzita Viedeň (Rakúsko), Technická univerzita Kielce (Poľsko), Elektrotechnická fakulta ČVTU Praha (ČR), so slovenskými inštitúciami: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Slovenský metrologický ústav, Slovenská metrologická spoločnosťou,a Slovenský národný komitét U.R.S.I. Slovenský národný komitét IMEKO a pod záštitou medzinárodnej konfederácie IMEKO, technických komitétov TC-1 a TC-13, a česko-slovenskej sekcie medzinárodnej asociácie IEEE.
M2007 zborníkV programe konferencie, ktorej sa zúčastnilo 129 účastníkov zo Slovenska a z ďalších 17 krajín (Česko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, India, Irán, Izrael, Japonsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko a Švajčiarsko). V programe bola obsiahnutá celá škála informácií z oblastí od základného výskumu cez aplikovaný výskum až po praktické meracie metódy uplatňované v praxi. Konferencia bola členená do sekcií Teoretické problémy merania; Meranie v biomedicíne a Meranie fyzikálnych veličín. V programe konferencie bolo 49 referátov, 1 pozvaná plenárna prednáška (Univ. Prof. Dr. Dr.h.c. P. Herbert OSANNA, Technische Universität Wien) a 51 posterov.
V rámci konferencie bol vydaný zborník Proceedings, MEASUREMENT 2007 : 6th International Conference on Measurement (451 strán, editori Ivan Frollo, Ján Maňka, Vladimír Juraš, ISBN 80-969672-0-9) a autori najlepších vybraných príspevkov boli vyzvaní, aby zaslali rozšírenú verziu svojich príspevkov na prípadné publikovanie v medzinárodnom on-line vedeckom časopise: Measurement Science Review.
Konferencia sa stala tradíciou a zaradila sa medzi najvýznamnejšie medzinárodné aktivity vo vednom odbore „meracia technika“. Cieľom konferencie bolo prezentovať „vedu o meraní“ (Measurement Science) a posilniť významnú medzinárodnú pozíciu Ústavu merania SAV v tomto vednom odbore.
M2007 - účastníci