Konferencia MEASUREMENT 2005

Piata medzinárodná konferencia MEASUREMENT 2005 sa konala v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach vdňoch 15. – 19.5.2005.

Konferenciu organizoval Ústav merania SAV pod záštitou medzinárodných organizácií IMEKO TC-7,   TC-13, TC-4 a IEEE a v spolupráci so zahraničnými pracoviskami: Technickou univerzitou Viedeň (Rakúsko), Technickou univerzitou Kielce (Poľsko), Elektrotechnickou fakultou ČVTU Praha (ČR), a slovenskými inštitúciami: Fakultou elektrotechniky a informatiky STU, Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Slovenským metrologickým ústavom, Slovenskou metrologickou spoločnosťou a Slovenským Národným komitétom U.R.S.I.

M2005 zborník

Konferencie sa zúčastnilo 150 odborníkov, okrem domácich boli účastníkmi vedci z 18 krajín sveta (Brazília, Belgicko, Česko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, India, Irán, Japonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Švajčiarsko a USA ).

Konferencia bola členená dosekcií 1. Teoretické problémy merania, 2. Meranie v biomedicíne, 3. Meranie fyzikálnych veličín, 4. Posterová sekcia. V programe bolo 60 referátov, 1 pozvaná plenárna prednáška (prof. Dr. J. Volaufová, PhD) a 66 posterov. Vprograme bola obsiahnutá celá škála informácií z oblastí od základného výskumu cez aplikovaný výskum až po praktické meracie metódy uplatňované v praxi.
V rámci konferencie bol vydaný zborník (578 strán): Proccedings, MEASUREMENT 2005: 5rd International Conference on Measurement / Ed. Ivan Frollo, Milan Tyšler, Vladimír Juraš. – Bratislava: Institute of Measurement Science, SAS, 2005. – ISBN 80-967402-8-8.
Cieľ konferencie prezentovať a aktivovať pozíciu „vedy o meraní“ (Measurement Science) bol splnený a bola potvrdená významná medzinárodná pozícia Ústavu merania SAV v tomto vednom odbore.
M2005 účastníci