Vedecký pracovník pre oblasť zobrazovacích metód

Pozícia:

Vedecký pracovník / samostatný vedecký pracovník pre Oddelenie zobrazovacích metód ÚM SAV. Špecializácia v oblasti rádioelektronika – výskum a návrh nových vysokofrekvenčných snímacích systémov, návrh zdrojov magnetických polí, návrh nízkošumových elektronických zosilňovačov a elektroniky pre oblasť magnetickej rezonancie. Programovacie schopnosti (napr. Matlab, Mathematica, Comsol alebo C++, …) sú vítané a schopnosť samostatného riešenia vedeckých úloh. Ponúkame prácu na zaujímavej problematike, tvorivé pracovné prostredie, možnosti odborného rastu a dobré finančné ohodnotenie (v závislosti od kvality uchádzača a riešených projektov).

Špecifikácia pracovného pomeru:

100% úväzok

Pracovisko:

Ústav merania Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, http://www.um.sav.sk/

Platové podmienky:

Platové zaradenie podľa platových taríf výskumných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s Nariadením vlády SR 388/2018 a so Zákonom 553/2003, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností v znení verzie účinnej od 1.1.2019. Osobné príplatky podľa kvality uchádzača a účasti na riešení vedeckých projektov oddelenia.

Odborné požiadavky na uchádzača:

• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. resp. III. stupňa (PhD.) v relevantnom študijnom odbore rádioelektronika, meracia technika resp. fyzika na FEI STU, FMFI UK, resp. ekvivalent,
• samostatné riešenie úloh v oblasti rádioelektronika,
• schopnosť samostatne formulovať vedecké problémy a aktívna účasť na príprave a riešení domácich a zahraničných vedeckých projektov a získavaní financií na podporu výskumu,
• schopnosť publikovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti v popredných medzinárodných vedeckých časopisoch a na konferenciách v oblasti vied o meraní (measurement science),
• súčasťou pracovnej náplne bude vedenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác a taktiež spolupráca s vedcami z rôznych disciplín.

Termín odovzdania žiadosti:

priebežne (do 30.9.2019)

Termín nástupu:

podľa dohody

K výberovému konaniu je potrebné poslať:

• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov)
• preukázať bezúhonnosť, v zmysle 552/2003 Z.z., paragraf 3 ods.1 , bod b a ods.4, výpisom z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace,
• profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe a zoznamom publikácií,
• motivačný list opisujúci výskumné záujmy kandidáta, kvalifikáciu a zdôvodnenie, prečo by bol vhodným kandidátom,
• prípadne 2-3 referencie.

Kontakt:

• Sekretariát riaditeľa, Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava
tel. 02 / 5910 4511, umersekr@savba.sk
• Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc., umerollo@savba.sk