Vedecký pracovník pre oblasť biomeraní

Pozícia:

Vedecký pracovník / samostatný vedecký pracovník pre Oddelenie biomeraní ÚM SAV. Špecializácia v oblasti meracích a zobrazovacích metód pre medicínu, spracovania biosignálov a počítačového modelovania funkcie vybraných biologických objektov, najmä srdca. Výskum možností použitia nových meracích metód na neinvazívne určenie funkčného stavu srdca. Vývoj softvérových aplikácií na experimentálne overovanie navrhovaných metód. Požadujeme schopnosť samostatného riešenia vedeckých úloh. Skúsenosti s prácou s programovým prostredím Matlab, a/alebo Comsol sú vítané. Ponúkame prácu na zaujímavej problematike, tvorivé pracovné prostredie, spoluprácu na vedeckých projektoch s lekárskymi pracoviskami a so zahraničnými partnermi, pružný pracovný čas, možnosti odborného rastu a dobré finančné ohodnotenie (v závislosti od kvality uchádzača a riešených projektov).

Špecifikácia pracovného pomeru:

100% úväzok, pri nástupe na dobu určitú

Pracovisko:

Ústav merania Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, https://www.um.sav.sk/

Platové podmienky:

Platové zaradenie podľa platových taríf výskumných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s Nariadením vlády SR 388/2018 a so Zákonom 553/2003, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností v znení verzie účinnej od 1.1.2019. Osobné príplatky podľa kvality uchádzača a účasti na riešení vedeckých projektov oddelenia.

Odborné požiadavky na uchádzača:

• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. resp. III. stupňa (PhD.) v relevantnom študijnom odbore biomedicínske inžinierstvo, biofyzika, elektrotechnika, meracia technika, matematika, fyzika, resp. informatika na FMFI UK, FEI STU, FEIT UNIZA, resp. ekvivalent,
• samostatné riešenie úloh v oblasti spracovania biosignálov a počítačového modelovania,
• schopnosť samostatne formulovať vedecké problémy a aktívna účasť na príprave a riešení domácich a zahraničných vedeckých projektov a získavaní financií na podporu výskumu.
• schopnosť publikovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti v popredných medzinárodných vedeckých časopisoch a konferenciách v oblasti analýzy biosignálov a vied o meraní (measurement science),
• súčasťou pracovnej náplne bude vedenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác a taktiež spolupráca s vedcami z rôznych disciplín.

Termín odovzdania žiadosti:

priebežne (do 30.9.2019)

Termín nástupu:

podľa dohody

K výberovému konaniu je potrebné poslať:

• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov)
• preukázať bezúhonnosť, v zmysle 552/2003 Z.z., paragraf 3 ods.1 , bod b a ods.4, výpisom z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace,
• profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe a zoznamom publikácií,
• motivačný list opisujúci výskumné záujmy kandidáta, kvalifikáciu a zdôvodnenie, prečo by bol vhodným kandidátom,
• prípadne 2-3 referencie.

Kontakt:

• Sekretariát riaditeľa, Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava
tel. 02 / 5910 4511, umersekr@savba.sk
• Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., tel. 02 / 5910 4550 tysler@savba.sk
• Ing. Švehlíková, PhD., tel. 02 / 5910 4556, svehlikova@savba.sk