Vedecký pracovník pre oblasť analýzy výsledkov meraní

Pozícia:

Vedecký pracovník / samostatný vedecký pracovník pre Oddelenie teoretických metód ÚM SAV. Špecializácia v oblasti aplikovanej matematiky, matematickej štatistiky a strojového učenia, resp. v počítačových vedách alebo súvisiacich oblastiach. Znalosti v oblasti vied o meraní, analýze veľkých dát, lineárnych a nelineárnych štatistických metód a modelov, mnohorozmernej analýzy dát, jadrového a hlbokého učenia (kernel & deep learning), prípadne v oblasti analýzy zložitosti a kauzálnych vzťahov v nelineárnych časových radoch sú výhodou. Požadujeme dobré programovacie schopnosti (MATLAB, R, Python, a pod.). Skúsenosti so štatistickým softvérom sú výhodou. Požadujeme schopnosť samostatného riešenia vedeckých úloh, matematického modelovania a štatistickej analýzy dát. Skúsenosti a kvalifikácia podľa vyššie uvedených kritérií budú preferované. Ponúkame prácu na zaujímavej problematike, tvorivé pracovné prostredie, možnosti odborného rastu a dobré finančné ohodnotenie (v závislosti od kvality uchádzača a riešených projektov).

Špecifikácia pracovného pomeru:

100% úväzok

Pracovisko:

Ústav merania Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, http://www.um.sav.sk/

Platové podmienky:

Platové zaradenie podľa platových taríf výskumných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s Nariadením vlády SR 388/2018 a so Zákonom 553/2003, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností v znení verzie účinnej od 1.1.2019. Osobné príplatky podľa kvality uchádzača a účasti na riešení vedeckých projektov oddelenia.

Odborné požiadavky na uchádzača:

• ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v relevantnom študijnom odbore na FMFI UK, FEI STU, FIIT STU resp. ekvivalent,
• samostatné riešenie úloh v oblasti matematicko-štatistického modelovania a analýzy výsledkov merania,
• schopnosť samostatne formulovať vedecké problémy a aktívna účasť na príprave a riešení domácich a zahraničných vedeckých projektov a získavaní financií na podporu výskumu.
• schopnosť publikovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti v popredných medzinárodných vedeckých časopisoch a na konferenciách v oblasti analýzy dát a vied o meraní (data science, measurement science),
• súčasťou pracovnej náplne bude vedenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác a taktiež spolupráca s vedcami z rôznych disciplín.

Termín odovzdania žiadosti:

priebežne (do 30.9.2019)

Termín nástupu:

podľa dohody

K výberovému konaniu je potrebné poslať:

• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov)
• preukázať bezúhonnosť, v zmysle 552/2003 Z.z., paragraf 3 ods.1 , bod b a ods.4, výpisom z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace,
• profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe a zoznamom publikácií,
• motivačný list opisujúci výskumné záujmy kandidáta, kvalifikáciu a zdôvodnenie, prečo by bol vhodným kandidátom,
• prípadne 2-3 referencie.

Kontakt:

• Sekretariát riaditeľa, Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava
tel. 02 / 5910 4511, umersekr@savba.sk
• RNDr. Anna Krakovská, CSc., umerkrak@savba.sk
• Mgr. Ing. Roman Rosipal, PhD, umerrros@savba.sk