Otvorená výzva/ponuka pre vynikajúcich výskumníkov v rámci Plánu obnovy a odolnosti pre Slovensko.

Ústav merania Slovenskej akadémie vied, v. v. i. hľadá vynikajúcich a vysoko motivovaných vedcov (výskumníkov kategórie R2, R3 a R4).

Tieto pozície úspešných kandidátov budú financované prostredníctvom výzvy „Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4“ v rámci Plánu obnovy a odolnosti pre Slovensko.

Výzva je zameraná na podporu základného a aplikovaného výskumu realizovaného na Slovensku excelentnými domácimi a zahraničnými výskumníkmi vo fáze kariéry R2 až R4. Podrobnosti o tejto výzve.

Pracovná pozícia financovaná prostredníctvom výzvy „Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4“ v rámci Plánu obnovy a odolnosti pre Slovensko je na dobu určitú, maximálne do dvoch rokov.

Ponuka otvorených pozícií v Ústave merania SAV, v. v. i.:

Špecifické požiadavky

Žiadame, aby potenciálni uchádzači predložili požadované materiály do 3. septembra 2023 (vrátane). Tieto materiály by mali zahrňovať stručný popis cieľov projektu (objasňujúci výskumnú tému), podrobný profesionálny životopis vrátane zoznamu publikácií (s uvedením citácií a identifikátora ResearcherID alebo ORCID) a príslušnú dokumentáciu potvrdzujúcu ukončenie ich doktorandského štúdia.

Všetky prihlášky je potrebné zaslať e-mailom na adresy umersekr@savba.sk a witkovsky@savba.sk. Na zabezpečenie rýchlej identifikácie použite v predmete e-mailu označenie „Výzva R2/R3/R4 – [Vaše meno] [Vaše priezvisko]“.

Výberový proces

Prihlášky budú posudzované na základe predložených dokumentov. Po internom predvýbere budú úspešní kandidáti požiadaní, aby predložili návrh projektu v požadovanom formulári v súlade s výzvou 09I03-03-V04 Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4. Vybraní kandidáti (po internej výberovej procedúre) budú informovaní pred 7. septembrom 2023.

Vecný návrh projektu musí byť dokončený a predložený do 20. septembra (vrátane) 2023, aby sa umožnilo včasné predloženie projektu (termín uzavretia výzvy je 28.9.2023).

Predložené návrhy budú hodnotené tromi nezávislými externými posudzovateľmi a na základe ich rozhodnutia bude projekt odporúčaný na financovanie. Obsadené budú len pozície financovaných projektov.