Konferencia ProbaStat 2024

PROBASTAT 2024 – ôsma medzinárodná konferencia o matematickej štatistike sa uskutoční v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 20. až 24. mája 2024. Konferencia bude pokračovaním série úspešných domácich a medzinárodných konferencií s cieľom stimulovať výmenu myšlienok a výskumu vo všetkých oblastiach matematickej štatistiky. PROBASTAT 2024 organizuje Ústav merania SAV, v. v. i. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK a Matematickým ústavom SAV. Viac informácií o konferencii možno nájsť na webovej stránke PROBASTAT 2024.

V roku 2024 bude program konferencie zameraný na tieto okruhy problémov:

  • Štatistická inferencia v parametrických a neparametrických modeloch,
  • Viacrozmerná analýza, regresia a zmiešané modely,
  • Optimálny návrh experimentu,
  • Aplikovaná štatistika.