Vývojové, konštrukčné a realizačné spolupráce odd. 06

Spolupráca Slovenského metrologického ústavu spolu s partnerskou organizáciou ÚJFI FEI STU v roku 2022 začal riešiť projekt APVV-21-0170 s názvom „Rozšírenie národného etalónu v kľúčovej oblasti pre hospodárstvo SR“. Hlavným prínosom projektu je vybudovanie primárneho etalónu dozimetrických veličín žiarenia neutrónov, čím sa zabezpečí realizácia jednotky na najvyššej úrovni a súčasne bude možné merať ďalšiu veličinu, anizotropiu, na vysokej metrologickej úrovni. Doposiaľ sa podarilo zabezpečiť všetky kľúčové prvky vybavenia pre primárnu metódu stanovenia emisie neutrónov od neutrónových žiaričov v neutrónovom laboratóriu SMÚ. Technická kompletizácia, prvotné testy zostavy a úzka spolupráca s kolegami z ÚJFI FEI STU a ÚM SAV prispeli k získaniu ďalších výsledkov. V roku 2023 sa riešiteľský tím venoval najmä skompletizovaniu sféry mangánového kúpeľa a spresneniu výpočtov účinnosti záchytu neutrónov na atómových jadrách mangánu pomocou Monte Carlo metód (MCNP6, SCALE).

Obrázok: Sféra mangánového kúpeľa určená pre stanovenie emisie neutrónových žiaričov B [s-1]

Obrázok: Pohľad na meraciu lavicu etalónu neutrónového žiarenia realizovanú odd. 06 ÚM SAV, v. v. i.

 

Ďalšie realizácie s Oddelením ionizujúceho žiarenia SMÚ:

Obrázok: Radónová komora

Ďalšia významná realizácia v spolupráci so Slovenským metrologickým ústavom (Oddelenie prietoku a tlaku):

  • Bezkontaktný očný tónomer
  • Výroba komponentov objemovej pumpy

  • Výroba piestového tlakomeru 1GPa

Obrázok: Realizácia piestového tlakomeru