Ústav merania na podujatí „Víkend so SAV“

Na druhom ročníku podujatia Víkend so SAV sa svojou expozíciou zúčastnil aj Ústav merania SAV. Akcia sa uskutočnila v dňoch 21. a 22. júna 2019 na Primaciálnom námestí v centre Bratislavy a jej cieľom bolo priblížiť bratislavčanom i návštevníkom Bratislavy výskumné aktivity ústavov Slovenskej akadémie vied. Akciu zahájil svojím príhovorom predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Okrem výstavných stánkov bol súčasťou akcie aj cyklu prednášok s názvom “Živá kniha”, v ktorom výskumníci zo SAV predstavili vybrané výskumné projekty.

Stánok Ústavu merania SAV bol v prvý deň akcie venovaný téme “Magnetická rezonancia – pohľad do vnútra objektov”. V rámci nej pracovníci Oddelenia zobrazovacích metód návštevníkom stánku predstavili experimentálne modely súvisiace s magnetickou rezonanciou a jej použitím na výskum materiálov. Bol prezentovaný dynamický model jadra vodíka – protónu. Ide o rotujúci permanentný magnet uložený na kardanovom závese, ovládaný štyrmi elektromagnetmi v pravouhlom usporiadaní a piatym elektromagnetom uloženým na spodnej časti modelu. Model reprezentuje rotáciu a procesiu jadra vodíka v magnetickom poli. Zaujímavé boli aj exponáty týkajúce sa magnetických kvapalín, ktorých polohu v skúmavkách bolo možné meniť priložením permanentného magnetu. Rotujúca štvorica permanentných magnetov riadila polohu a tvar magnetickej kvapaliny so zvýraznením siločiar magnetického poľa. Súčasťou exponátov boli aj vzorky slabomagnetických polymérových tenkých vzoriek a kruhových vzoriek – pamäťových diskiet, ktorých magnetické pole bolo merané a zobrazované metódou magnetickej rezonancie. Prezentácia týkajúca sa princípov NMR a aplikácií bola zobrazovaná na obrazovke notebooku.

V druhý deň akcie bol stánok Ústavu merania SAV venovaný téme “EKG a tomografia – pohľad do vnútra srdca”, v rámci ktorej pracovníci Oddelenia biomeraní prezentovali metódu na neinvazívnu predoperačnú lokalizáciu zdrojov srdcových arytmií na základe mnohozvodového merania EKG, tomogramu hrudníka a modelu srdca ako elektrického generátora, ktorá je vyvíjaná v spolupráci s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb v Bratislave a ďalšími zahraničnými pracoviskami. Návštevníci stánku si tiež mohli nechať zmerať základné EKG a sledovať svoj srdcový rytmus pomocou 132-kanálového systému na EKG mapovanie, vyvinutého na ústave.

Cyklus prednášok Živá kniha a aj druhý, úspešný deň Víkendu so SAV zakončil doc. Ing. Tyšler, CSc. z Ústavu merania SAV atraktívnou prednáškou o spojení troch pokročilých technológií na podporu diagnostiky a terapie srdcových ochorení – EKG mapovania, CT tomografie a modelovania elektrického poľa srdca.