Úspech ÚM SAV v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov

Slovenská akadémia vied organizuje každoročne súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov. Ide o vedecké práce, prípadne monotematický súbor prác, ktoré boli publikované alebo prijaté na publikovanie za posledné tri roky. V tohtoročnej súťaži náš ústav úspešne reprezentovali dve mladé vedecké pracovníčky: Mgr. Martina Chvosteková, PhD. a Mgr. Zuzana Rošťáková, Phd.

Na základe prezentácie dosiahnutých výsledkov a hodnotenia odbornej poroty Predsedníctvo SAV schválilo výsledky súťaže v roku 2019 aj s finančnou dotáciou za prvé tri ceny.

Výsledky pre I. oddelenie vied SAV

 • 1. cena: RNDr. Michal Rajňák, PhD. (Ústav experimentálnej fyziky SAV)
 • 2. cena: Mgr. Martina Chvosteková, PhD. (Ústav merania SAV)
 • 3. cena: Ing. Marián Precner, PhD. (Elektrotechnický ústav SAV)
 • Čestné uznanie: Mgr. Zuzana Rošťáková, PhD. (Ústav merania SAV)

Srdečne gratulujeme k dosiahnutému úspechu!

 

Mgr. Martina Chvosteková, PhD.: Modifikovaná Grangerova kauzalita

Vďaka nízkej výpočtovej náročnosti a zrejmej interpretácii výsledkov sa analýza Grangerovej kauzality stala najrozšírenejším nástrojom na skúmanie kauzálneho prepojenia simultánne meraných premenných v rôznych vedných odboroch. V rozsiahlej simulačnej štúdii sme však preukázali, že použitie tejto analýzy je pre dáta z komplikovaných dynamických systémov vyskytujúcich sa napr. v neurológii či meteorológii nevhodné. Navrhli sme novú metódu založenú na lokálnej aproximácii zrekonštruovanej dynamiky premenných a upravenej Grangerovej miere, ktorá vyjadruje, aká časť variability modelovanej premennej je vysvetlená inou pozorovanou premennou. Efektívnosť navrhnutej metódy, nazvanej modifikovaná Grangerova kauzalita na vybraných susedstvách, bola preukázaná na dátach s rôznou dynamikou, typom prepojenia a rozsahom výberu.

Publikácie

 1. CHVOSTEKOVÁ, Martina (100%). Modified Granger causality in selected neighborhoods. In ITISE 2018 : International Conference on Time Series and Forecasting. Editors: O. Valenzuela, F. Rojas, H. Pomares, I. Rojas. – Granada, Spain: Godel Impresiones Digitales, S.L., 2018, Vol. 2, p. 614-624. ISBN 978-84-17293-57-4. (ÚM SAV 100%)
 2. KRAKOVSKÁ, Anna – JAKUBÍK, Jozef – CHVOSTEKOVÁ, Martina (20%) – COUFAL, D. – JAJCAY, N. – PALUŠ, M. Comparison of six methods for the detection of causality in a bivariate time series. In Physical Review E, 2018, vol. 97, p. 042207. ISSN 2470-0045. (2.284-IF2017) (ÚM SAV 60%)
 3. PALUŠ, M. – KRAKOVSKÁ, Anna – JAKUBÍK, Jozef – CHVOSTEKOVÁ, Martina (25%). Causality, dynamical systems and the arrow of time. In Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 2018, vol. 28, no. 7, p. 075307. ISSN 1054-1500. (2.415-IF2017) (ÚM SAV 75%)

 

Mgr. Zuzana Rošťáková, PhD.: Funkcionálna dátová analýza štruktúry spánku

Analýza štruktúry spánku je dôležitá pri pochopení vzťahu medzi spánkom a stavom organizmu po prebudení. Nevýhodou existujúcich štúdií vychádzajúcich z jedno-dimenzionálnych charakteristík spánku je strata informácie o dynamike spánkového procesu. Tento efekt sme pozorovali aj v práci Estimation of sleep quality by using microstructure profiles. V ďalších prácach sme sa preto zamerali na spojité modelovanie spánku pomocou pravdepodobnostných kriviek, ktoré lepšie odrážajú jeho dynamiku, a metódy funkcionálnej dátovej analýzy. Okrem známych vzťahov medzi spánkom a psychickým či kognitívnym stavom človeka po prebudení sme pozorovali aj nové, k nim komplementárne výsledky. Nemalou výhodou prezentovaného prístupu je tiež detailnejší pohľad na dynamické zmeny jednotlivých spánkových stavov počas noci.

Publikácie

 1. ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana (50%)– ROSIPAL, Roman. Profiling continuous sleep representations for better understanding of the dynamic character of normal sleep. In Artificial Intelligence in Medicine (In Press, Available online 29 December 2018). https://doi.org/10.1016/j.artmed.2018.12.009 (ÚM SAV 100%)
 2. ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana (25%) – DORFFNER, G. – AYDEMIR, Ö. – ROSIPAL, Roman. Estimation of sleep quality by using microstructure profiles. In AIME 2017 : 16th Conference on Artificial Intelligence in Medicine. LNCS 10259. Editors: A. ten Teije, Ch. Popow, J.H. Holmes, L. Sacchi. – Springer, 2017, p. 105-115. ISSN 0302-9743, ISBN 978-3-319-59757-7. (ÚM SAV 50%)
 3. ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana (34%) – ROSIPAL, Roman – DORFFNER, G. Continuous sleep profiles clustering with a novel two-step functional data approach. In Journal of Sleep Research, 2016, vol. 25, suppl. 1, p. 251. ISSN 0962-1105. (3.093-IF2015) (ÚM SAV 67%)
 4. ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana (50%) – ROSIPAL, Roman. Relationship between sleep structure of patients after ischemic stroke and daily measures. In Journal of Sleep Research, 2018, 27, suppl. 1, p. 144. ISSN 0962-1105. (3.433-IF2015) (ÚM SAV 100%)
 5. ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana (50%) – ROSIPAL, Roman. Time alignment as a necessary step in the analysis of sleep probabilistic curves. In Measurement Science Review, 2018, vol. 18, no. 1, p. 1-6. ISSN 1335-8871. (1.345-IF2017) (ÚM SAV 100%)