Profesor Ivan Frollo získal Cenu za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky 2019

Cenu za vedu a techniku 2019 v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky získal profesor Ivan Frollo za mimoriadne celoživotné zásluhy o rozvoj vedného odboru Meracia technika.

Cena za vedu a techniku, ktorú udeľuje ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, Martina Lubyová, je najvýznamnejším vyznamenaním v tejto oblasti. Ministerka udelila túto cenu vedcom, ktorí mali osobitný prínos k rozvoju vedy a techniky v roku 2019. Sú to vedci, ktorí sa celoživotným dielom podieľali na rozvoji vedy, ale aj mladí ľudia do 35 rokov, ktorí sú našou nádejou do budúcnosti a tak isto tímy, v ktorých vedci spoločne dosiahli mimoriadny úspech v oblasti rozvoja vedy a techniky.

 

 

Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc., je vedúci vedecký pracovník a vedúci Oddelenia zobrazovacích metód Ústavu merania Slovenskej akadémie vied v Bratislave, je medzinárodne uznávaný odborník vo vednom odbore Meracia technika. Najvýznamnejšie výsledky dosiahol v oblastiach, akými sú meracie metódy a prístroje pre biológiu, fyziológiu, kardiochirurgiu a respirológiu, elektronické meracie prístroje na báze mikropočítačovej techniky pre fyziológiu a tomografické metódy a systémy na báze nukleárnej magnetickej rezonancie s aplikáciou pre fyziku a medicínu.

Dlhodobo sa zaoberá metódami zobrazovania na princípe magnetickej rezonancie – zobrazovanie pľúc pomocou hélia (helium lung imaging), fyziku a metodiku hyperpolarizácie (hyperpolarization physics and methodology) a digitálne rádiologické systémy. Svojou vedeckovýskumnou aktivitou dlhodobo ovplyvňuje rozvoj meracej techniky, hlavne so zameraním na merania v medicínskych vedách.

Ivan Frollo (1939) pochádza z Prešova. V roku 1963 dosiahol vysokoškolské vzdelanie na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave (Ing.), špecializácia rádioelektronika. V rokoch 1963 – 1966 absolvoval internú ašpirantúru v Ústave teórie merania SAV. Od roku 1966 pracuje v Slovenskej akadémii vied, najskôr ako samostatný vedecký pracovník a od roku 1985 ako vedúci vedecký pracovník. V rokoch 1998 – 2006 pôsobil vo funkcii riaditeľa Ústavu merania SAV. V súčasnosti je vedúcim Oddelenia zobrazovacích metód ÚM SAV.

V rokoch 1977 – 1978 absolvoval polročný študijný pobyt na University of California Berkeley, Department of Electrical Engineering and Computer Science a 15-tich ďalších univerzitách v USA. Rad krátkodobých pobytov absolvoval na vedeckých pracoviskách vo Veľkej Británii, v Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Švédsku, Fínsku, Írsku, Poľsku, Rusku a USA. Zúčastnil sa mnohých medzinárodných vedeckých konferencií s aktívnym vystúpením.

V roku 1992 obhájil doktorskú dizertačnú prácu (DrSc.) na tému: Meracie metódy a systémy pre lekársky výskum. V roku 1993 habilitoval za docenta a v roku 1995 bol menovaný za vysokoškolského profesora v odbore Meracia technika na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity (SjF STU) v Bratislave. Dlhodobo pôsobil aj na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) STU. V r. 1994 – 2004 prednášal a viedol cvičenia zahraničným študentom, predmet: Medical Imaging Techniques, Principles and Instrumentation, ku ktorému vydal skriptá (1995). Ďalšia jeho spolupráca so SjF STU a FEI STU spočíva vo vedení prác v rámci ŠVS, diplomových prác, pravidelne je členom komisií pre štátne záverečné skúšky a pre obhajoby doktorandských dizertačných prác.

Počas svojej kariéry dosiahol významné vedecké výsledky, ktoré boli publikované v rešpektovaných vedeckých časopisoch. Spolu 414 vedeckých publikácií, z toho 112 v impaktovaných medzinárodných časopisoch evidovaných v databázach WOS a SCOPUS, s počtom citácií 327, H-index = 10. Navrhol a so svojim kolektívom realizoval 41 prístrojov a zariadení, ktoré našli uplatnenie vo výskume i v praxi. Mnohé výsledky jeho vedeckej práce boli patentované. Je autorom 22 patentov. Významný je jeho prínos aj vo výchovno-vzdelávacom procese.

Profesor Ivan Frollo je členom viacerých medzinárodných i domácich vedeckých organizácií, je aktívny v manažmente vedy a tiež v národných a medzinárodných projektoch. Bolo mu udelených viacero významných ocenení, o. i. Strieborná a Zlatá plaketa A. Stodolu SAV „Za zásluhy v technických vedách“ (1989 a 1999), Zlatá medaila Johann Andrea von Segnera „K 85. výročiu metrológie na Slovensku“ (2004), Medaila SAV za podporu vedy SAV (2005), Veľká medaila sv. Gorazda za vedeckú a pedagogickú činnosť udelená ministrom školstva (2005), Zlatá medaila SAV „Za celoživotnú prácu v oblasti vedy“ (2009), Cena SAV „Za popularizáciu vedy“ (2015).

 

Profesor Ivan Frollo si prevzal Cenu za vedu a techniku 2019 z rúk ministerky Martiny Lubyovej