Pozvánka na predstavenie uchádzača v rámci výberového konania na post riaditeľa ÚM SAV, v. v. i.

Dňa 12.12.2022 o 10:00 hod. sa bude v zasadacej miestnosti ústavu konať zhromaždenie zamestnancov ústavu, na ktorom sa predstaví uchádzač doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., ktorý sa v rámci a výberového konania uchádza o post riaditeľa ÚM SAV, v. v. i. na obdobie 5 rokov.

Po predstavení sa uchádzača a následnej diskusii oprávnení zamestnanci organizácie, vymedzení v §23 ods. 2 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyjadria tajným hlasovaním svoj súhlas alebo nesúhlas s pokračovaním uchádzača vo výberovom konaní. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zamestnancov  oprávnených hlasovať. Podmienkou na pokračovanie uchádzača vo výberovom konaní je získanie najmenej polovice hlasov prítomných zamestnancov oprávnených hlasovať.

Zoznam zamestnancov ústavu oprávnených hlasovať:

 1. Andris Peter, Ing. PhD.
 2. Cigáň Alexander, RNDr.. CSc.
 3. Dermek Tomáš, Ing.
 4. Dvurečenskij Andrej, Ing., PhD.
 5. Frollo Ivan, prof. Ing., DrSc.
 6. Gogola Daniel, Ing., PhD.
 7. Hain Miroslav, RNDr., PhD.
 8. Chvosteková Martina, Mgr., PhD.
 9. Jacko Vlado, Ing. PhD.
 10. Jakubík Jozef, Mgr., PhD.
 11. Krakovská Anna, RNDr., CSc.
 12. Krafčík Andrej, RNDr., PhD.
 13. Majerová Melinda, Ing., PhD.
 14. Maňka Ján, Ing., CSc.
 15. Maslíková Jana, Ing.
 16. Ondrušová Beáta, Ing.
 17. Přibil Jiří, Dr. Ing.
 18. Přibilová Anna, doc. Ing., PhD.
 19. Rosipal Roman, Ing. Mgr., DrSc.
 20. Rošťáková Zuzana, Mgr., PhD.
 21. Szomolányi Pavol, Dr. Ing.
 22. Šatka Alexander, prof. Ing., CSc.
 23. Škrátek Martin, Mgr., PhD.
 24. Švehlíková Jana, Ing., PhD.
 25. Teplan Michal, Mgr., PhD.
 26. Tyšler Milan, doc. Ing., CSc.
 27. Zelinka Ján, Ing.