Obhajoba dizertačnej práce- MSc. Saman Seifpour

Dňa 23.6.2022 o 10.00 hodine sa bude konať v zasadačke Ústavu merania SAV, v. v. i., obhajoba dizertačnej práce MSc. Samana Seifpoura s názvom: Tensor decomposition analysis of EEG signals during BCI-assisted stroke rehabilitation

Študijný odbor: elektrotechnika
Štud. program: meracia technika
Školitel’: prof. Ing. Alexander Šatka, PhD.
Oponenti dizertačnej práce:
doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc., LF UK v Bratislave
doc. Ing. Erik Vavrinský, PhD., ÚEF FEI STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Pedagogickom oddelení FEI STU v Bratislave.