Nová definícia základných jednotiek sústavy SI

Dňa 16. novembra 2018 prijala Generálna konferencia pre váhy a miery (CGPM) nové definície základných jednotiek SI. Priamy prenos zo zasadnutia CGPM bol vysielaný aj prostredníctvom internetu na linku: https://www.youtube.com/thebipm.
Na tomto zasadnutí CGPM jednomyseľne odsúhlasila rezolúciu, ktorá reviduje definície medzinárodnej sústavy jednotiek SI, ktorá je založená na jednotkách sekunda, meter, kilogram, ampér, kelvin, mol a kandela (základné jednotky SI). Na zasadnutí sa na základe poverenia Ministra zahraničných vecí a Európskych záležitosti Slovenskej republiky zúčastnila a za prijatie nových definícii základných jednotiek SI hlasovala aj delegácia Slovenskej republiky vedená Ing. Zbyňkom Schreierom, CSc., riaditeľom odboru metrológie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Vedci v priebehu minulých 50 rokov merali prírodné konštanty ako rýchlosť svetla, alebo Planckova konštanta s narastajúcou presnosťou. A naozaj, napríklad meter bol predefinovaný už v roku 1983 na základe rýchlosti svetla. Prirodzená stabilita týchto konštánt ich robí ideálnym základom pre nové definície SI jednotiek a prípravu systému merania na nové požiadavky budúceho rozvoja vedy a techniky.
Prijatie rezolúcie CGPM znamená zmenu definície štyroch zo siedmych základných jednotiek SI. Sústava SI bude teraz založená na siedmych fyzikálnych konštantách, a tým prirodzene stabilná. Čo je najzaujímavejšie, rezolúcia znamená aj koniec posledného artefaktu v systéme SI – fyzickej definície kilogramu ako valca známeho pod názvom „medzinárodný prototyp kilogramu“. Snaha o dosiahnutie tohto stavu trvala veľa rokov a bolo to skutočne medzinárodné úsilie. Univerzálnosť, ktorú nové definície poskytnú bola dlhodobým cieľom metrického systému a cesta k jeho dosiahnutiu trvala viac ako 200 rokov.
Viac informácií o nových definíciách základných jednotiek SI nájdete v dokumentoch Medzinárodného úradu pre váhy a miery (BIPM):
Nové definície jednotiek SI: https://www.bipm.org/utils/common/pdf/SI-statement.pdf
Informácia o zasadnutí CGPM: https://www.bipm.org/utils/en/pdf/CGPM-Press-Kit.pdf