Navždy nás opustil RNDr. Karol Karovič, DrSc.

S hlbokým žiaľom v oznamujeme, že dňa 16. decembra 2020 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega, významný slovenský vedec v oblasti meracej techniky a optiky, bývalý riaditeľ Ústavu merania SAV a bývalý podpredseda SAV – RNDr. Karol Karovič, DrSc. (13. apríl 1939 – 16. december 2020).

Posledná rozlúčka s Karolom Karovičom bude v utorok 22. decembra 2020 o 16:15 h v bratislavskom krematóriu.

 

RNDr. Karol Karovič, DrSc.

RNDr. Karol Karovič, DrSc. pracoval v Ústave merania Slovenskej akadémie vied nepretržite od roku 1961 až do roku 2013, teda celých 52 rokov. Na ústave začal pracovať vo funkcii inžinier asistent, krátko nato sa stal interným ašpirantom. Po obhajobe dizertačnej práce v roku 1964 získal vedeckú hodnosť CSc. a stal sa vedeckým pracovníkom. V roku 1969 mu Nadácia Alexandra von Humboldta udelila štipendium zamerané na výskum neistôt merania fotoelektrickými mikroskopmi vo Fyzikálno-technickom spolkovom ústave (Physikalisch-Technische Bundesanstalt – PTB) v Braunschweigu (SRN).

Vedecké zameranie Dr. Karoviča bolo sústredené na riešenie teoretických a experimentálnych problémov fotoelektrických meraní polohy a šírky štruktúr v mikrometrológii, rozvoj interferenčných optických metód a využitie matematicko-štatistických metód na analýzu výsledkov merania. Celkovo publikoval 95 vedeckých a odborných prác a bol spoluautorom 9 patentov a autorských osvedčení. Dr. Karovič bol aj úspešným školiteľom 7 doktorandov vo vednom odbore Meracia technika. Po úspešnej obhajobe doktorskej dizertačnej práce mu Predsedníctvo SAV v roku 1986 udelilo vedeckú hodnosť DrSc.

Okrem práce vedeckého pracovníka zastával aj manažérske funkcie v oblasti riadenia vedeckého výskumu ako vedúci laboratória optiky (1973-1990), vedeckého tajomníka ústavu (1984-1990) a riaditeľa Ústavu merania SAV (1990-1998). Dve funkčné obdobia (1998-2005) bol podpredsedom SAV zodpovedným za I. oddelenie vied o neživej prírode. Po skončení funkčného obdobia v predsedníctve SAV až do odchodu do dôchodku v r. 2013 ďalej pracoval v ÚM SAV ako vedecký pracovník a po odchode do dôchodku sa stal jeho emeritným vedeckým pracovníkom.

Počas svojej úspešnej vedeckej kariéry získal RNDr. Karol Karovič, DrSc. významné ocenenia a vyjadrenia uznania výsledkov jeho vedeckej práce:

  • Zlatá čestná plaketa SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách (1989),
  • Strieborná medaila Matematicko-fyzikálnej fakulty UK (1989),
  • Medaila FEI STU za rozvoj vedy a pedagogiky na FEI STU (2001),
  • Platinová medaila Strojníckej fakulty TU v Košiciach (2002),
  • Medaila SAV za podporu vedy (2005),
  • Cena J.A.Segnera za príspevok k rozvoju metrológie (2005),
  • Pamätná medaila pri príležitosti 120. výročia metrickej konvencie (2005),
  • Plaketa pri príležitosti 60. výročia založenia SAV (2013),
  • Pamätná plaketa Ústavu merania SAV za celoživotné dielo a vedecký prínos (2019).

Dr. Karovič bol skvelým kolegom a dobrým priateľom. Bol dobre známy svojim precíznym, rozvážnym a dôsledným prístupom ku každému novému problému. Bol vynikajúcim spoločníkom s darom rozdávať radosť a potešenie. Jeho láskavosť a vrelý zmysel pre humor rozjasnili dni jeho priateľov a kolegov. Bol špičkovým odborníkom erudovaným vo svojom vednom odbore zameranom na meraciu techniku a optiku, zároveň však mal široký rozhľad aj v iných oblastiach vedy a techniky, čo s výhodou využíval pre rozvoj nových poznatkov o meraní (predovšetkým) fyzikálnych veličín. Vždy rád pomáhal mladším kolegom a aktívne sa podieľal na príprave nastupujúcej generácie vedeckých pracovníkov ústavu. Dobrý priateľ a skvelý kolega – bude nám navždy chýbať.

Česť jeho pamiatke!

 

Karol Karovič

Beatus homo qui invenit sapientiam