Medaila SAV za podporu vedy pre Milana Tyšlera

Pri príležitosti významného životného jubilea prevzal Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc. z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka Medailu SAV za podporu vedy, ocenenie, ktoré vyjadruje význam a poďakovanie za prínos do vedeckého a vedecko-organizačného diela.

Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., pôsobí v SAV celý svoj profesionálny život. Ako dlhoročný vedúci vedecký pracovník Ústavu merania SAV v oblasti vied o meraní sa výrazným podielom sa pričinil o rozvoj vedného odboru meracia technika so zameraním na výskum a rozvoj meracích metód a prístrojov pre biológiu a medicínu.

Tieto stretnutia sú v dnešných zvláštnych časoch veľmi dôležité nielen preto, aby sme sa tu – hoci v komornom prostredí – na chvíľu stretli, ale zastavili sa pri človeku, ktorý si to zaslúži a ktorý prispel k tomu, v akom priestore sa v súčasnosti SAV ako rešpektovaná vedecká inštitúcia nachádza“, uviedol v úvodnej reči predseda SAV. Zdôraznil, že úspechy akadémie stoja na osobnostiach – a to nielen pre ocenenie, ale aj ako príklad pre mladú generáciu.

So slávnostným laudáciom vystúpil podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied Dr. Martin Venhart, ktorý v ňom okrem iného zdôraznil, že Milan Tyšler je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti navrhovania inteligentných meracích systémov pre záznam, spracovanie a hodnotenie biosignálov a na modelovanie a identifikáciu biologických procesov, so zameraním na kardiovaskulárny systém, modelovanie normálnej a patologickej aktivácie myokardu a neinvazívne inverzné metódy a ich použitie pri elektrokardiologickej diagnostike.

 

Laudácio pri príležitosti odovzdávania Medaily SAV za podporu vedy

Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc. sa narodil 2. septembra 1951 v Prahe. Detstvo a následné roky prežil v Bratislave, kde v roku 1969 úspešne ukončil stredoškolské vzdelanie maturitou na Strednej všeobecno-vzdelávacej škole. V roku 1974 absolvoval vysokoškolské štúdium v odbore Technická kybernetika na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave, kde obhájil diplomovú prácu „Automatické vyhodnotenie reflexu Achillovej šľachy“ a získal titul Ing. Následne nastúpil na študijný pobyt na Ústav teórie merania SAV (terajší Ústav merania SAV), kde v rokoch 1978 až 1982 absolvoval vedeckú výchovu v odbore meracia technika a po obhájení dizertačnej práce „Príspevok k analýze chýb automatizovaného meracieho komplexu na meranie elektrického poľa srdca“ získal v roku 1982 titul CSc. a ostal pracovať na ústave ako vedecký pracovník. V roku 1982 absolvoval 6-mesačný študijný pobyt na Department of Biomedical Engineering na Case Western Reserve University v Clevelande, USA, a v rokoch 1986 a 1988 krátkodobé pobyty v Laboratory of Medical Physics and Biophysics, Catholic University, Nijmegen, Holandsko a Department of Biophyics, University Karlsruhe, Nemecko.

V Ústave merania SAV potom v rokoch 1985 – 1989 viedol, a od roku 1991 až dodnes vedie Oddelenie biomeraní. V roku 1986 získal kvalifikáciu samostatného vedeckého pracovníka a v roku 1997 vedúceho vedeckého pracovníka. V roku 2006 obhájil habilitačnú prácu „Mnohokanálové merania elektrickej aktivity srdca a ich využitie na analýzu jeho funkčného stavu“, za čo mu Strojnícka fakulta TU Košice udelila vedecko-pedagogický titul docent v odbore biomedicínske inžinierstvo. V období rokov 1993-1998 a 2001-2005 bol predsedom vedeckej rady ústavu, v rokoch 1994-1998 a 2002-2006 vykonával funkciu zástupcu riaditeľa ústavu, v rokoch 2006 až 2018 bol riaditeľom ústavu, je dlhoročným členom Snemu SAV a od roku 2019 je vedeckým tajomníkom ústavu.

Doc. Tyšler pôsobí celý svoj profesionálny život v SAV. Ako dlhoročný vedúci vedecký pracovník Ústavu merania SAV v oblasti vied o meraní sa výrazným podielom sa pričinil o rozvoj vedného odboru meracia technika so zameraním na výskum a rozvoj meracích metód a prístrojov pre biológiu a medicínu. Jeho výskum je zameraný na metódy merania, spracovania, zobrazovania a diagnostického hodnotenia biosignálov a ich aplikáciu v biológii a medicíne, so špeciálnym dôrazom na mnohokanálové meranie elektrického poľa srdca na povrchu hrudníka.
Milan Tyšler je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti navrhovania inteligentných meracích systémov pre záznam, spracovanie a hodnotenie biosignálov a na modelovanie a identifikáciu biologických procesov, so zameraním na kardiovaskulárny systém, modelovanie normálnej a patologickej aktivácie myokardu a neinvazívne inverzné metódy a ich použitie pri elektrokardiologickej diagnostike. Úspešne viedol 14 domácich projektov a 12 dvojstranných medzinárodných projektov. V súčasnosti je vedúcim aplikačného APVV projektu „Personalizovaná optimalizácia resynchronizačnej liečby srdcového zlyhávania na základe mnohozvodového merania EKG“ a koordinátorom medzinárodného projektu v rámci NATO programu Science for Peace and Security s názvom „Smart Patch for Life Support Systems“. Popri teoretickom výskume a úspešnom publikovaní výsledkov zameraných predovšetkým na oblasť modelovania elektrickej aktivity srdca a návrhu meracích metód pre neinvazívnu diagnostiku srdcových chorôb a lokalizáciu miesta poškodenia myokardu sú významným výsledkom jeho výskumu aj aplikačné výstupy v podobe vyvinutých a realizovaných medicínskych prístrojov. Doc. Tyšler publikoval 4 kapitoly v monografiách, viac ako 80 článkov vo vedeckých časopisoch, viac ako 150 príspevkov a 120 abstraktov v zborníkoch z konferencií a okolo 20 popularizačných článkov, je autorom patentu a 10 úžitkových vzorov.

Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc. sa stal rešpektovanou a uznávanou osobnosťou v rámci SAV, ktorá výrazne prispela k formovaniu kvalitného interdisciplinárneho vedeckého výskumu na pomedzí technických a biomedicínskych vied. Patrí ku kľúčovým vedeckým pracovníkom Ústavu merania SAV. Významne prispieva k formovaniu jeho vedeckého zamerania a podstatnou mierou sa podieľa na vysokej kvalite základného výskumu v oblasti vied o meraní v SAV.

Medaila SAV za podporu vedy je vyjadrením významu a naším poďakovaním za prínos vedeckého a vedecko-organizačného diela doc. Ing. Milana Tyšlera, CSc. pri príležitosti jeho životného jubilea, 70. narodenín.