Doplňovacie voľby do Vedeckej rady Ústavu merania SAV, v.v.i.

V zmysle Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady vyhlasuje Správna rada Ústavu merania SAV, v.v.i. doplňovacie voľby jedného externého člena Vedeckej rady ústavu. Voľby sa budú konať prezenčnou formou dňa 28. septembra 2023 o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti na 4.poschodí v budove ústavu, Bratislava, Dúbravská cesta 9.
Kandidáti môžu predložiť svoje písomné kandidatúry prostredníctvom pošty alebo cez email; kandidáti
môžu sformulovať svoju kandidatúru aj ústne najneskôr pred začiatkom voľby.

Špecifické požiadavky na kandidátov na členov vedeckej rady:
Členom vedeckej rady Ústavu merania SAV, v. v. i. sa môže stať len ten, kto:

  • je bezúhonný; za bezúhonného(§ 43 ods. 8 zákona o v. v. i.) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin (ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody (ak odsúdenie nebolo zahladené),
  • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • má vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej tretieho stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom predmetu činnosti organizácie alebo v príbuznom odbore a zároveň získal vedecký kvalifikačný stupeň IIa; pri externých členoch vedeckej rady a pri členoch vedeckej rady prevažne infraštruktúrnej organizácie sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa.

Ďalšie podrobné informácie o voľbách a ich priebehu sú v internom dokumente „Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady“.