Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Konferencie arrow Uskutočnené konferencie arrow Measurement 2007
Measurement 2007

Šiesta medzinárodná konferencia o meraní MEASUREMENT 2007 sa konala v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 20. - 24. 5. 2007. Ďalšie informácie možno nájsť aj na web na stránke konferencie.

Konferencia bola organizovaná Ústavom merania SAV v spolupráci so zahraničnými pracoviskami: Technická univerzita Viedeň (Rakúsko), Technická univerzita Kielce (Poľsko), Elektrotechnická fakulta ČVTU Praha (ČR), so slovenskými inštitúciami: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Slovenský metrologický ústav, Slovenská metrologická spoločnosťou,a Slovenský národný komitét U.R.S.I. Slovenský národný komitét IMEKO  a pod záštitou medzinárodnej konfederácie IMEKO, technických komitétov TC-1 a TC-13, a česko-slovenskej sekcie medzinárodnej asociácie IEEE. 

 

Meas2007_participants
V programe konferencie, ktoirej sa zúčastnilo 129 účastníkov zo Slovenska a z ďalších 17 krajín (Česko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, India, Irán, Izrael, Japonsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko a Švajčiarsko). V programe bola obsiahnutá celá škála informácií z oblastí od základného výskumu cez aplikovaný výskum až po praktické meracie metódy uplatňované v praxi. Konferencia bola členená do sekcií Teoretické problémy merania; Meranie v biomedicíne a Meranie fyzikálnych veličín. V programe konferencie bolo 49 referátov, 1 pozvaná plenárna prednáška (Univ. Prof. Dr. Dr.h.c. P. Herbert OSANNA, Technische Universität Wien) a 51 posterov.

 

Meas2007_procV rámci  konferencie bol vydaný zborník Proceedings, MEASUREMENT 2007 : 6th International Conference on Measurement (451 strán, editori Ivan Frollo, Ján Maňka, Vladimír Juraš, ISBN  80-969672-0-9) a autori najlepších vybraných príspevkov boli vyzvaní, aby zaslali rozšírenú verziu svojich príspevkov na prípadné publikovanie v medzinárodnom on-line vedeckom časopise: Measurement Science Review.

Konferencia sa stala tradíciou a zaradila sa medzi najvýznamnejšie medzinárodné aktivity vo vednom odbore „meracia technika". Cieľom konferencie bolo prezentovať "vedu o meraní" (Measurement Science) a posilniť významnú medzinárodnú pozíciu Ústavu merania SAV v tomto vednom odbore.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality