Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Aktuality arrow Nová monografia: Vyhodnotenie kalibrácie meradiel
Nová monografia: Vyhodnotenie kalibrácie meradiel

18.9.2015

Slovenská technická univerzita v Bratislave vydala novú monografiu Vyhodnotenie kalibrácie meradiel. Štatistické metódy pre analýzu neistôt v metrológii, ktorú napísal kolektív autorov: Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. (MÚ SAV), prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD. (SjF STU), doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc. (ÚM SAV), doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (Sjf STU).

Témou monografie sú špecifické aspekty problému kalibrácie, s prihliadnutím na reálne aplikácie a potreby metrológie, s dôrazom na využitie exaktných, resp. aproximatívnych (asymtotických) matematicko-štatistických metód. Monografia poskytuje detailný pohľad na problematiku kalibrácie, rešpektujúc metrologické zásady kalibrácie resp. overovania meradiel, za pomoci dôslednej a korektnej aplikácie matematicko-štatistických metód. Uvedené teoretické metódy a postupy sú ilustrované množstvom detailne rozpracovaných príkladov, pričom kniha prirodzene nadväzuje na metódy spracovania a vyhodnocovania meraní, tak ako boli uvedené a rozpracované v monografii Wimmer G., Palenčár R., Witkovský, V. Spracovanie a vyhodnocovanie meraní, VEDA, Bratislava, 2002.

Poznatky z monografie môžu čerpať najmä študenti doktorandského štúdia v programe Meracia technika, Metrológia a resp. inžinierskeho štúdia v programe Meranie a skúšobníctvo. Monografia tiež prináša nové poznatky pre pracovníkov národnej metrologickej inštitúcie, pracovníkov metrologických laboratórií a pracovníkov vývoja nových meracích systémov.

Monografiu vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, Bratislava, Vazovova 5, v roku 2015, v rámci Edície monografií. Rozsah 173 strán, náklad 100 výtlačkov, 1. vydanie, edičné číslo 5842, tlač Nakladateľstvo STU v Bratislave. 85 – 217 – 2015. ISBN 978-80-227-4374.

Výskum a vydanie monografie boli finančne podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy číslo APVV-0096-10, projekt Štatistické metódy pre analýzu neistôt v metrológii.

 

 

Vyhodnotenie kalibrácie meradiel

 

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality