Publications of Department of Theoretical Methods

Select year reporting publications:

Publications in 2024:
  • BALIŠ, Peter – BERÉNYIOVÁ, Andrea – MIŠÁK, Anton – GRMAN, Marián – ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana – WACZULÍKOVÁ, Iveta – ČAČÁNYIOVÁ, Soňa – DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique – ONDRIAŠ, Karol. Antihypertenzívny a vazorelaxačný efekt selenoanhydridu kyseliny ftalovej u normotenzných potkanov. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 58. ISBN 978-80-223-5782-1. (APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. APVV-22-0154 : Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná α1AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov. SK-BY-RD-19-0019 : Analýza interakcie medzi amfifilnými dendrónmi a biologickými systémami. VEGA 2/0091/21 : Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu – mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. 99. Fyziologické dni) Typ: AFL
  • BERETA, M. – TEPLAN, Michal – ZAKAR, T. – VU VIET, Hoang – CIFRA, M.** – CHAVAI, D.E.**. Biological autoluminescence enables effective monitoring of yeast cell electroporation. In Biotechnology Journal, 2024, vol. 19, no. 4, art. no. 2300475. ISSN 1860-6768 (print), 1860-7314 (online). Available on: https://doi.org/10.1002/biot.202300475 (VEGA č. 2/0124/22 : Investigation of biomedical effects of low frequency and pulsed electromagnetic fields. COST action CA17115 : European network for advancing Electromagnetic hyperthermic medical technologies) Typ: ADMA
  • DVUREČENSKIJ, Anatolij – WITKOVSKÝ, Viktor. Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. – 3/4 C? In Mathematica Slovaca, 2024, vol. 74, no. 1, s. 1-4. ISSN 0139-9918. Available on: https://doi.org/10.1515/ms-2024-0001 (APVV-20-0069 : Pravdepodobnostné, algebraické a kvantovo-mechanické metódy. VEGA 2/0142/20 : Matematické modely neklasických javov a neurčitosti) Typ: GII