Publications

Martin Škrátek

Select year reporting publications:

Publications in 2023:
  • BYSTRICKÝ, Roman** – ŠKRÁTEK, Martin – RUSNÁK, Jaroslav – PRECNER, Marián – ŤAPAJNA, Milan – ŠAJGALÍK, Pavol. Electrical and magnetic properties of silicon carbide composites with titanium and niobium carbide as sintering aids. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 5319-5326. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.055 Typ: ADCA
  • KLUKNAVSKÝ, Michal* – MIČUROVÁ, Andrea* – ŠKRÁTEK, Martin – BALIŠ, Peter – OKULIAROVÁ, Monika – MAŇKA, Ján – BERNÁTOVÁ, Iveta**. A single infusion of polyethylene glycol-coated superparamagnetic magnetite nanoparticles alters differently the expressions of genes involved in iron metabolism in the liver and heart of rats. In Pharmaceutics, 2023, vol. 15, no. 5, art. no. 1475. (2022: 5.4 – IF, Q1 – JCR, 0.795 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1999-4923. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15051475 (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. VEGA č. 2/0141/21 : SQUID magnetometria nano- a mikro častíc, nanokoloidov a nanoštruktúr v nových aplikáciách v oblasti biomedicíny a materiálového výskumu spojených s rozvojom nových meracích metód a postupov. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)) Typ: ADMA
  • MAJEROVÁ, Melinda**ŠKRÁTEK, Martin – PRNOVÁ, Anna – KRAXNER, J. – DVUREČENSKIJ, AndrejMAŇKA, Ján – GALUSEK, Dušan. The influence of various dopants on magnetic properties of gehlenite glasses. In Proceedings of the 14th International Conference on Measurement. 1. vyd. – Bratislava : Institute of Measurement Science, SAS, 2023, 2023, p. 226-229. ISBN 978-80-972629-7-6. Dostupné na: https://doi.org/10.23919/MEASUREMENT59122.2023.10164622 (VEGA č. 2/0028/21 : Ion exchange strengthened aluminosilicate glass/glass-ceramics with additional functionalities. VEGA č. 2/0141/21 : SQUID magnetometry of nano- and microparticles, nanocolloids and nanostructures in new applications in the field of biomedicine and materials research associated with the development of new measurement methods and procedures) Typ: ADNB
  • MIČUROVÁ, Andrea – KLUKNAVSKÝ, Michal – ŠKRÁTEK, Martin – BALIŠ, Peter – MAŇKA, Ján – BERNÁTOVÁ, Iveta. The role of NRF2 in the liver and heart of rats after polyethylene glycol-coated magnetite nanoparticles infusion. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 46. ISBN 978-80-89991-12-9. (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Typ: AFG
  • ŠKRÁTEK, Martin** – ČAPLOVIČOVÁ, M. – ČAPLOVIČ, L. – PETRISKOVÁ, Patrícia – ŠIMON, Erik – RAKOVSKÝ, E. – BILLIK, Peter. Ag2O nanocrystals prepared by mechanochemical decomposition of Ag7O8NO3. In Materials Letters, 2023, vol. 348, art. no. 134680. (2022: 3 – IF, Q2 – JCR, 0.623 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0167-577X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2023.134680 (VEGA č. 2/0141/21 : SQUID magnetometry of nano- and microparticles, nanocolloids and nanostructures in new applications in the field of biomedicine and materials research associated with the development of new measurement methods and procedures) Typ: ADCA
  • ŠKRÁTEK, Martin**MAŇKA, JánCIGÁŇ, Alexander – BERNÁTOVÁ, Iveta. On the way to detection and classification of biogenic iron in tissues of laboratory animals with the help of SQUID magnetometry. In Proceedings of the 14th International Conference on Measurement. 1. vyd. – Bratislava : Institute of Measurement Science, SAS, 2023, 2023, p. 117-120. ISBN 978-80-972629-7-6. Dostupné na: https://doi.org/10.23919/MEASUREMENT59122.2023.10164560 (VEGA č. 2/0141/21 : SQUID magnetometry of nano- and microparticles, nanocolloids and nanostructures in new applications in the field of biomedicine and materials research associated with the development of new measurement methods and procedures) Typ: ADNB