Študijný odbor

Študijný odbor 5.2.54 „Meracia technika“

Ústav merania SAV sa spolupodieľa na uskutočňovaní študijného programu „Meracia technika“ v rámci študijného odboru 5.2.54 „Meracia technika“ ako externá vzdelávacia inštitúcia Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Študijný odbor 5.2.54 Meracia technika je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spracovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. 1 zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť / kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie.Obsahom študijného odboru je výskum a vývoj meracích prístrojov a postupov využívajúcich elektronické, informačné a komunikačné technológie. Tieto systémy majú zabezpečiť zber fyzikálnych údajov z prostredia v reálnom čase so známymi metrologickými a spoľahlivostnými parametrami pre potreby riadenia, monitorovania a overovania vybraných parametrov.

Rozhodnutím ministra školstva SR z februára 2016 je denné a externé štúdium v odbore 5.2.54 Meracia technika akreditované na tri roky, pokiaľ bude vykonávané v súlade so zákonom.

Základné informácie

  • Garant štúdia:  Prof. Ing. Alexander Šatka, PhD.
  • Formy štúdia:   denné 3-ročné, externé 4-ročné;
  • Získaný titul:     PhD (Philosophiae Doctor);
  • Študijný jazyk:  slovenský, anglický.

 

Podrobné informácie o štúdiu možno nájsť v študijnom programe.

Informácie o aktuálnych témach štúdia, prijímacích pohovoroch a obhajobách sú zverejňované v rubrike Aktuality.

Informácie o prebiehajúcich seminároch doktorandov možno nájsť na stránke Semináre.