Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2009 arrow Vybrané výsledky aplikačného typu
Vybrané výsledky aplikačného typu
  • Magnetická biopsia ľudskej pečene
  • Metóda a zariadenie na meranie tepelného odporu hliníkových chladičov

 


Výsledok 1: Magnetická biopsia ľudskej pečene

Projekty: APVV-51-059005 a VEGA 2/7084/27
Riešitelia: J. Maňka, I. Šimáček, M. Škrátek, P. Jurdák, K. Jurča 

Bol zrealizovaný SQUID-biosusceptometer a odskúšaná metóda neinvazívneho merania obsahu železa (Fe) v pečeni. Meraním odoziev na striedavé magnetické pole aplikované na brušnú oblasť testovanej osoby je možné priamo stanoviť koncentráciu Fe v tkanive pečene. Bol navrhnutý spôsob korekcií nameraných výsledkov v závislosti na veľkosti, tvare a polohe pečene voči snímaču. Definovala sa základná citlivosť zariadenia a intervaly 95% spoľahlivosti pre stanovenie priemernej a individuálnej hodnoty koncentrácie Fe. Na základe dosiahnutej citlivosti a štatisticky spracovaných dát je biosusceptometer schopný merať Fe v pečeni na pacientoch, ktorí majú z hľadiska klinickej praxe zvýšený resp. vysoký obsah Fe (koncentráciu väčšiu ako 1,2 miligramu železa v 1 grame tkaniva pečene). Zariadenie je vhodné na diagnostiku primárnej hemochromatózy, hemosiderózy a neinvazívne monitorovanie rizika vzniku cukrovky, cirhózy príp. ďalších ochorení. Spôsob merania bol overený na modeloch a experimentálne orientačne testovaný na štyroch pacientoch. Výsledky boli v dobrej zhode, korelovali (r = 0,9) s hodnotami koncentrácií Fe ktoré sa získali pomocou MRI vyšetrení pečene týchto osôb na Rádiologickej klinike Nemocnice L. Dérera v Bratislave.

Výsledok bol získaný v spolupráci s Lekárskou fakultou UK v Bratislave.

Publikácie:

  • ŠIMÁČEK, Ivan - JURDÁK, Peter - MAŇKA, Ján - ŠKRÁTEK, Martin. Accuracy of the measurement with the second order axial gradiometer. In Measurement Science Review : journal published by Institute Measurement Science, Slovak Academy of Sciences. ISSN 1335-8871, 2009, vol. 9, no. 6, p. 179-182. (Thomson Reuters, Copernicus International)
  • JURDÁK, Peter - KOPÁNI, M. - ŠIMÁČEK, Ivan - MAŇKA, Ján - ŠKRÁTEK, Martin. Magnetometric measurements of ferro- or ferrimagnetic microparticles dispersed in medium approximating the intracellular environment. In Nanoscale Magnetic Materials and Applications : MRS Proceedings Volume 1032E. Editor Jian-Ping Wang. - Warrendale, PA : Materials Research Society, 2008, p. 1032-I04-19. CD-ROM.
  • ŠKRÁTEK Martin - JURDÁK, Peter - ŠIMÁČEK, Ivan. Modelové merania obsahu železa v pečeni. In Trends in Biomedical Engineering : Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference. Editor J. Púčik, E. Cocherová. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, STU Publishing House, 2009. ISBN 978-80-227-3105-8, p. 55-58. CD-ROM.

  

Výsledok 2: Metóda a zariadenie na meranie tepelného odporu hliníkových chladičov

Projekty:  -

Riešitelia: M. Hain, V. Jacko, J. Bartl

Tepelný odpor chladičov používaných v elektronickom a elektrotechnickom priemysle je dôležitý parameter, nevyhnutný pre efektívne použitie chladiča pri odvádzaní stratového tepla v elektronických zariadeniach. S požiadavkou na návrh metódy merania, vývoj meracieho zariadenia a uskutočnenie meraní tepelného odporu vybraných hliníkových chladičov sa na Ústav merania obrátil najväčší výrobca týchto chladičov na Slovensku, firma GAMAalumínium s.r.o., Žiar nad Hronom.

V rámci projektu bola navrhnutá a vypracovaná metodika merania tepelného odporu chladičov a vyvinutý merací systém, zložený z meracej ústredne, snímačov teploty typu PT100 a termočlánkov typu K, zdroja tepla, špecializovaného meracieho softvéru vyvinutého v ÚM SAV, personálneho počítača, zdrojov jednosmerného napätia a meracieho stojana. Systém je navrhnutý na meranie tepelného odporu chladičov v rozsahu stratových výkonov 0 - 500 W, meranie je automatizované a v reálnom čase sú namerané údaje po predspracovaní prenášané z meracieho programu do tabuľkového procesoru Excel, kde sú ďalej spracované a prezentované v numerickej a grafickej forme.

Metodika a zariadenie boli úspešne použité na meranie piatich typov chladičov výrobcu GAMAalumínium s.r.o., Žiar nad Hronom, ktorý bude odberateľom výsledkov výskumu.

Ďalej bol uskutočnený detailný rozbor zdrojov neistôt merania v meracom reťazci (nepriama metóda merania) a vyhodnotená neistota typu B. Na nameraných súboroch dát bola uskutočnená analýza neistôt merania typu A a následne bola vyhodnotená kombinovaná relatívna rozšírená neistota merania tepelného odporu U=0,7 % (ku=2).

Používateľ výsledku: GAMAalumínium s.r.o., Žiar nad Hronom

 

2009-b2 

Obrázok 1: Nameraná závislosť tepelného odporu chladiča KE 215 na rozptyľovanom výkone.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality