Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Aktuality arrow Výberové konanie na doktorandské štúdium 2016
Výberové konanie na doktorandské štúdium 2016
Strana 2 z 3

 

 

Stručná charakteristika školiaceho pracoviska

Ústav merania SAV sa podieľa ako externá vzdelávacia inštitúcia, v zmysle ustanovení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení a Kritérií akreditácie nevysokoškolských inštitúcií, schválených rozhodnutím ministra školstva 1. apríla 2003, na uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa v študijnom odbore č. 5.2.54 „meracia technika" na FEI STU.

Ústav je vedeckou inštitúciou základného a aplikovaného výskumu v nasledovných oblastiach:

 • meracie metódy pre vybrané geometrické veličiny v presnom strojárstve,
 • snímače neelektrických veličín,
 • metódy a systémy na meranie elektrických a magnetických polí biologických objektov,
 • meracie a zobrazovacie metódy na báze nukleárnej magnetickej rezonancie,
 • matematická štatistika v meraní,
 • modelovanie vybraných bionických štruktúr a elektrofyziologických procesov v biologických podsystémoch (srdce, mozog, žalúdok, pľúca, ...).

Ďalšie informácie o ústave sú dostupné na jeho web stránke http://www.um.sav.sk/.

Finančné podmienky štúdia:

 • štipendium podľa platných predpisov
 • osobné príplatky poskytované doktorandom SAV
 • možnosť čiastkového úväzku v ÚM SAV a odmeny za riešenie vedecko-výskumných úloh.

Výhody PhD študentov ÚM SAV:

 • počas štúdia štatút študenta, štipendium je nezdanené,
 • možnosť ubytovania v ubytovni SAV,
 • spolupráca na projektoch s domácimi a zahraničnými vedeckými pracoviskami,
 • možnosť perspektívneho zamestnania na školiacom pracovisku.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality