Výberové konanie na doktorandské štúdium 2018

Riaditeľ Ústavu merania SAV v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na

doktorandské štúdium
v študijnom programe 5.2.54 MERACIA TECHNIKA

Školiace pracovisko: Ústav merania Slovenskej akadémie vied v Bratislave

ako externá vzdelávacia inštitúcia FEI STU v Bratislave

Garant štúdia: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.

Forma štúdia a jeho ukončenie:

Trojročné denné štúdium, alebo štvorročné externé štúdium.

Ukončenie štúdia obhajobou dizertačnej práce a získaním titulu PhD v zmysle zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. v platnom znení.

Informácie pre uchádzačov:

 • Požadované predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa s technickým alebo prírodovedným zameraním (elektrotechnika, fyzika, matematická štatistika, informatika), záujem o tvorivú vedeckú prácu.
 • Prihlásenie na štúdium: do 31. mája 2018. Prihlásiť sa treba elektronicky prostredníctvom informačného systému STU v Bratislave na stránke  http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk.
 • Viac informácií o prijímacom konaní na doktorandské štúdium najdete na stránke  http://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/podmienky-prijimania-na-phd.-studium.html?page_id=2282.
 • Termín prijímacích pohovorov: 26.6.2018. Uchádzači budú pozvaní na presný termín a miesto, prijímací pohovor bude z oblastí: matematika, fyzika, téma doktorandského štúdia.
 • Zápis na štúdium: bude upresnený, na FEI STU
 • Začiatok štúdia: 1. septembra 2018 v ÚM SAV

 

Ďalšie informácie o štúdiu, ktoré sa uskutočňuje v súčinnosti s FEI STU v Bratislave je možné získať na tejto adrese  a tiež osobne, telefonicky alebo emailom na adrese školiaceho pracoviska alebo na jeho internetovej stránke.

Adresa školiaceho pracoviska:

Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava,

Tel.: 02 5910 4511, Fax: 02 5910 4594, E-mail: umersekr@savba.sk

Web stránka: http://www.um.savba.sk/

Štúdium na ďalej uvedené témy bude prebiehať v Ústave merania SAV. Prijímacie pohovory v štúdijnom odbore Meracia technika budú prebiehať spoločne pre FEI STU a ÚM SAV.

Stručná charakteristika školiaceho pracoviska

Ústav merania SAV sa podieľa ako externá vzdelávacia inštitúcia, v zmysle ustanovení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení a Kritérií akreditácie nevysokoškolských inštitúcií, schválených rozhodnutím ministra školstva 1. apríla 2003, na uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa v študijnom odbore č. 5.2.54 „meracia technika“ na FEI STU.

Ústav je vedeckou inštitúciou základného a aplikovaného výskumu v nasledovných oblastiach:

 • meracie metódy pre vybrané geometrické veličiny v presnom strojárstve,
 • snímače neelektrických veličín,
 • metódy a systémy na meranie elektrických a magnetických polí biologických objektov,
 • meracie a zobrazovacie metódy na báze nukleárnej magnetickej rezonancie,
 • matematická štatistika v meraní,
 • modelovanie vybraných bionických štruktúr a elektrofyziologických procesov v biologických podsystémoch (srdce, mozog, žalúdok, pľúca, …).

Ďalšie informácie o ústave sú dostupné na jeho web stránke https://www.um.sav.sk/.

Finančné podmienky štúdia:

 • štipendium podľa platných predpisov
 • osobné príplatky poskytované doktorandom SAV
 • možnosť čiastkového úväzku v ÚM SAV a odmeny za riešenie vedecko-výskumných úloh.

Výhody PhD študentov ÚM SAV:

 • počas štúdia štatút študenta, štipendium je nezdanené,
 • možnosť ubytovania v ubytovni SAV,
 • spolupráca na projektoch s domácimi a zahraničnými vedeckými pracoviskami,
 • možnosť perspektívneho zamestnania na školiacom pracovisku.