Výberové konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2020-2021

Dňom 1. apríla 2020 boli vyhlásené výberové konania na doktorandské štúdium na Ústave merania SAV ako externej vzdelávacej inštitúcii na témy vypísané ústavom v akademickom roku 2020-2021 v študijných programoch „Meracia technika“ (v spolupráci s FEI STU v Bratislave) a „Aplikovaná matematika“ (v spolupráci s FMFI UK v Bratislave). Podrobnejšie informácie o študijných programoch, vypísaných témach, spôsobe prihlasovania a harmonogramoch výberových konaní sú zverejnené na web stránke ústavu v rubrike „Vzdelávanie/Doktorandské štúdium“.