Témy doktorandského štúdia

Zoznam tém pre dizertačné práce v študijmom programe 5.2.54 Meracia technika pre doktorandské štúdium

v Ústave merania SAV v akademickom roku 2018/2019

 

 

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Analýza zložitých časových radov
Názov témy anglicky: Analysis of complex time series
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: RNDr. Anna Krakovská, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2018/2019
Navrhol: RNDr. Anna Krakovská, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Podstatou návrhu témy je moderná analýza nameraných časových radov. Dôraz je na multivariátnej kauzálnej analýze, ktorá hľadá premenné s najsilnejším vplyvom. V praxi, pri meraní viacerých prejavov systému, to môže pomôcť vyselektovať signály, ktoré predstavujú najužitočnejší zdroj informácie. Hlavnou aplikačnou oblasťou budú mnohokanálové elektroencefalografické záznamy z ľudského mozgu. Ukazuje sa, že charakter prepojení medzi oblasťami mozgu je užitočným nástrojom pre klasifikáciu rôznych stavov mozgu, pre rozpoznanie neurologických porúch, alebo charakterizáciu kognitívnych schopností. Téma je vhodná pre absolventov matematicky orientovaných odborov, alebo pre teoreticky zameraného informatika so záujmom o tvorivú aplikáciu a rozvíjanie príslušných metód. Ďalšou požiadavkou sú znalosť odbornej angličtiny a skúsenosti s tvorbou a testovaním softvéru v prostredí MatLab. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti biomeraní a zoznámi sa s metódami ktoré čerpajú z teórie dynamických systémov, vrátane teórie chaosu a fraktálov a čiastočne aj zo štatistiky, teórie informácie a oblasti matematickej optimalizácie.
Anotácia anglicky: The essence of the topic proposal is a modern analysis of measured time series. The emphasis is on a multivariate causal analysis that looks for variables with the strongest impact. In practice, when measuring several observables of the system, the causality detection can help to select the signals that represent the most useful source of information. The main application area will be multichannel electroencephalographic records from the human brain. It turns out that the connectivity between the brain regions is a potentially useful tool for classifying different brain states, recognizing neurological disorders, or characterizing cognitive abilities. The thesis topic is suitable for a candidate with an interest in creative applications and design of the appropriate mathematical methods. Another requirement is knowledge of English and experience with software development and testing in the MatLab environment. During the study, the PhD. student will expand his/her knowledge in the field of biomeasurements and learn from the theory of dynamical systems, including chaos and fractals, and partly from statistics, information theory, and mathematical optimization.

 

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Meracie metódy a systémy na diagnostiku citlivosti systému nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) a ich využitie v experimente
Názov témy anglicky: Measuring methods and systems for the nuclear magnetic resonance (NMR) system sensitivity and their application in experiment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Peter Andris, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Andris, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Výskum meracích metód a systémov na svojpomocnú diagnostiku funkčného stavu systému s nukleárnou magnetickou rezonanciou na základe merania šumových signálov a ďalších rušivých signálov a s využitím digitálnych metód spracovania a počítačového modelovania. Výskum možností využitia týchto metód pri inšpekcii stavu vybraného NMR systému. U uchádzača sa predpokladajú znalosti z teórie signálov, číslicových metód spracovania signálov a obrazov ako aj schopnosť programovania v prostredí Matlab, prípadne Mathematica. Nutná je znalosť odbornej angličtiny a schopnosť práce s elektronickými informačnými zdrojmi. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti teoretickej rádioelektroniky, rádioelektronických meraní a modelovania elektrických obvodov s neharmonickými signálmi a nadobudne skúsenosti s ich aplikáciou pri diagnostike a zlepšovaní citlivosti zariadení s nukleárnou magnetickou rezonanciou.
Anotácia anglicky: Research of measuring methods and systems for self-supporting diagnostics of the functional state of the system with nuclear magnetic resonance (NMR) based on measurement of noise signals and other interfering signals and with the use of digital processing methods and computer modeling. Research of their possible application for inspection qualities of selected NMR system. The applicant is expected to have knowledge of the signal theory, numerical methods of signal and image processing as well as the ability of Matlab or Mathematica programming. Knowledge of professional English and ability to work with electronic information resources is required. During the study the PhD student will extend his knowledge of theoretical radioelectronics, radioelectronic measurements, and modeling of electrical circuits with non-harmonic signals and will gain experience with their application in diagnostics and improving sensitivity of systems with nuclear magnetic resonance.

 

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Meracie metódy a systémy na diagnostiku funkčného stavu kardiovaskulárneho systému a ich terapeutické využitie
Názov témy anglicky: Measuring methods and systems for the cardiovascular system functionality diagnostics and their therapeutic application
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Výskum meracích metód a systémov na neinvazívnu diagnostiku funkčného stavu kardiovaskulárneho systému na základe merania signálov EKG a ďalších biosignálov a s využitím medicínskych zobrazovacích metód a počítačového modelovania. Výskum možností využitia týchto metód pri terapii vybraných patológií. U uchádzača sa predpokladajú znalosti z teórie elektromagnetického poľa, číslicových metód spracovania signálov a obrazov ako aj schopnosť programovania v prostredí Matlab. Nutná je znalosť odbornej angličtiny a schopnosť práce s elektronickými informačnými zdrojmi. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti biomeraní, medicínskych zobrazovacích metód a modelovania biologických objektov a nadobudne skúsenosti s ich aplikáciou pri diagnostike a terapii vybraných ochorení alebo náhlych patologických stavov.
Anotácia anglicky: Research of measuring methods and systems for noninvasive diagnostics of the functional state of the cardiovascular system based on measurement of ECG and other biosignals and with the use of medical imaging methods and computer modeling. Research of their possible application for therapy of selected pathologies. The applicant is expected to have knowledge of the theory of electromagnetic fields, numerical methods for signal and image processing as well as the ability of Matlab programming. Knowledge of professional English and ability to work with electronic information resources is required. During the study the PhD student will extend his knowledge of biomeasurements, medical imaging methods and modeling of biological subjects and will gain experience with their application in diagnostics and therapy of selected disorders or sudden pathological states.

 

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Meranie geometrických veličín 3D objektov s využitím RTG mikrotomografie
Názov témy anglicky: Measurement of geometrical quantities of 3D objects by X-ray microtomography
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: RNDr. Miroslav Hain, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2018/2019
Navrhol: RNDr. Miroslav Hain, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Témou dizertačnej práce je meranie rozmerov malých 3D objektov použitím RTG mikrotomografie. Doktorand by sa mal venovať návrhu kalibračných metód merania, analýze a vyhodnoteniu neistôt mikrotomografického merania geometrických veličín trojrozmerných objektov (mikrorozmery, plocha, objem, uhol), pórovitosti a rozmerovej analýze vnútornej štruktúry materiálov. U uchádzača sa predpokladajú základné znalosti z oblasti zobrazovacích meracích metód s využitím RTG žiarenia, vyhodnocovania neistôt merania a znalosť odbornej angličtiny. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti RTG počítačových tomografických metód merania, spracovania obrazových informácií, analýze a vyhodnocovania neistôt merania.
Anotácia anglicky: The topic of the dissertation thesis is the measurement of dimensions of small 3D object using X-ray microtomography. The doctoral candidate should consider the design of the calibration methods of measurement, analysis and evaluation of uncertainties of the microtomographic measurement of geometric quantities of three-dimensional objects (micro-dimensions, surface, volume, and angle), porosity and dimensional analysis of the inner structure of materials. The candidate is expected to have basic knowledge in the area of imaging measurement methods using X-ray radiation, evaluation of measurement uncertainty, and knowledge of professional English. Within the doctoral study, the PhD student will extend his knowledge in the field of X-ray computerized tomography methods of measurement, image processing, analysis and evaluation of measurement uncertainties.

 

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Meranie prechodových charakteristík veľmi rýchlych polovodičových prvkov
Názov témy anglicky: Measurement of transient characteristics of fast semiconductor devices
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok: 2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je rozvinúť metódy merania prechodových elektrických charakteristík veľmi rýchlych polovodičových spínacích prvkov a obvodov a vyšetriť neistoty stanovenia ich veľkosignálových parametrov. Predpokladá sa predovšetkým rozvoj metódy pulznej reflektometrie pre meranie vstupných a výstupných charakteristík polovodičových spínacích prvkov a logických obvodov, ako aj extrakcie parametrov ich elektrických a opisných modelov. Záujemca o problematiku by mal mať poznatky o vlastnostiach elektronických prvkov, zo základov teórie elektromagnetického poľa a počítačovej analýzy elektrických obvodov v rozsahu technických a prírodovedných univerzitných študijných programov. Výhodou je znalosť programovania v prostredí LabView. Doktorand získa celý rad nových poznatkov o elektronických meraniach vlastností elektronických prvkov a obvodov a ich využití pri stanovení parametrov ich modelov, s uplatnením pri návrhu, meraniach a testovaní elektronických obvodov a systémov.
Anotácia anglicky: The goal of the thesis is to develop measurement methods for determination of transient electrical characteristics of very fast semiconductor switching devices and circuits and to investigate uncertainties in determination of their large-signal parameters. Development of the time domain pulse reflectometry for measurement of input and output characteristics of semiconductor switches and logic circuits as well as extraction of their electrical and behavioural models is envisaged. Person interested in the theme should have knowledge about properties of electronic devices, basic knowledge about the theory of electromagnetic fields and computer analysis of electronic circuits to the extent of technology and natural sciences university study programs. Knowledge of the programming in LabView environment will be advantage. PhD student will gather a wide spectrum of new knowledge about electronic measurement of electronic devices and circuits and their application in determination of parameters of their models, with application in the design, measurement and testing of electronic devices and systems.

 

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Modelovanie elektrického poľa srdca a simulácia meraných povrchových EKG potenciálov pri vybraných ochoreniach srdca
Názov témy anglicky: Modeling of the cardiac electrical field and simulation of measured surface ECG potentials in selected cardiac diseases
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Modelovanie aktivácie srdca a simulácia jeho elektrického poľa pomocou analyticky definovaných modelov srdca a hrudníka, alebo realistických modelov získaných pomocou zobrazovacích metód. Simulácia postupu aktivácie v komorách alebo predsieňach srdca s patologickými zmenami prítomnými pri vybraných kardiovaskulárnych ochoreniach (hypertrofia ľavej komory, ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, poruchy vedenia vzruchu a poruchy rytmu). Výpočet simulovaných EKG signálov merateľných na povrchu modelu hrudníka a analýza ich súvislostí s parametrami srdca a s extrakardiálnymi faktormi. U uchádzača sa predpokladajú znalosti matematiky a teórie elektromagnetického poľa v rozsahu technických a prírodovedných univerzitných študijných programov, ako aj schopnosť programovania v prostredí Matlab. Nutná je znalosť odbornej angličtiny a schopnosť práce s elektronickými informačnými zdrojmi. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti biomeraní, medicínskych zobrazovacích metód a numerického riešenia elektromagnetických polí a nadobudne skúsenosti s vyhodnocovaním simulačných experimentov a so spracovaním a interpretáciou biosignálov.
Anotácia anglicky: Modeling of the heart activation and simulation of the cardiac electrical field using analytically defined models of cardiac ventricles and atria or realistic models obtained by imaging methods. Simulation of activation propagation in the heart ventricles or atria with pathological changes present in selected cardiovascular diseases (left ventricular hypertrophy, ischemic heart disease, myocardial infarction, conduction and rhythm disturbances). Computation of simulated ECG signals measurable on the torso model surface and analysis of their relation with heart model parameters and extracardiac factors. The applicant is expected to have knowledge of mathematics and theory of electromagnetic fields to the extent of technological and natural sciences university study programs, as well as the ability of Matlab programming. Knowledge of professional English and ability to work with electronic information resources is required. During the study, the PhD student will extend his knowledge of biomeasurements, medical imaging methods and numerical solving of electromagnetic fields, and gain experience in evaluation of simulation experiments and biosignal processing and interpretation.

 

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Štatistické metódy vyhodnocovania neistôt v meraní
Názov témy anglicky: Statistical methods for uncertainty evaluation in measurement
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2018/2019
Navrhol: doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Výskum metód a rozvoj počítačových algoritmov pre vyjadrenie a výpočet neistôt v meraní, s dôrazom na simulačné metódy Monte Carlo a metódy založené na numerickom invertovaní charakteristickej funkcie príslušného pravdepodobnostného rozdelenia. Tieto metódy a algoritmy budú porovnávané s existujúcimi metrologickými postupmi a následne budú aplikované na analýzu reálnych dát, vrátane analýzy neistôt výsledkov meraní. Predpokladom úspešného štúdia sú základné znalosti metód merania, metrológie, pravdepodobnosti a štatistiky a programovania v prostredí R a Matlab. V rámci štúdia získa doktorand rozsiahlé znalosti a kompetencie v oblasti matematického modelovania procesov merania a analýzy neistôt výsledkov merania, založených na štatistických a metrologických princípoch.
Anotácia anglicky: Research of methods and development of computer algorithms for expressing and calculating uncertainties in measurement, with emphasis on Monte Carlo simulation methods and numerical inversion methods of the characteristic functions of the associated probability distributions. These methods and algorithms will be compared to existing metrological procedures and will then be applied to real data analysis, including uncertainty analysis of measurement results. Prerequisites for successful study are basic knowledge of measurement methods and metrology, probability and statistics and programming in R and Matlab environment. As part of the study, the PhD student will gain extensive knowledge and competence in the field of mathematical modeling of measurement processes and analysis of measurement uncertainties based on statistical and metrological principles.

 

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vylepšovanie kognície s využitím zmiešanej reality
Názov témy anglicky: Enhancing cognition using mixed reality
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Max. počet študentov: 2
Akademický rok: 2018/2019
Navrhol: Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Technologický pokrok založený na zmiešanej realite (ZR) ponúka rôzne výzvy pre výskum a liečbu. Lepšie pochopenie mechanizmov a efektov ZR na výbrané vlastnosti ľudského chovania je však stále nutné. Cieľom dizertačnej práce bude výskum v rámci projektu zemeraného na testovnie hypotézy, či kognitívny tréning s využitím vhodne nadizajnovaného prostredia ZR môže zlepšiť percepčné a kognitívne vlastnosti zdravých jedincov. Toto sa bude testovať počítačovými psychologickými experimentmi ako aj meraním na udalosť viazaných potenciálov (ERP, event-related potentials) mozgu. Ďalším cieľom je aplikovať pokročilé metódy a algoritmy na analýzu electrofyziologických (EEG a ERP) signálov a dát nameraných počas experimentov. Predpokladom úspešného riešenia sú základné znalosti základov matematickej štatistiky a programovania.
Anotácia anglicky: Technological advancements based on mixed reality (MR) offer various challenges for research and medical treatment. Better understanding of mechanisms and effects of MR on selected human factors is still needed. The aim of the thesis is the research within the project aimed to test the hypothesis whether cognitive training using appropriately designed MR environment will enhance perceptual and cognitive performance in healthy subjects. This will be tested by computerized psychological experiments as well as by measuring event-related potentials (ERP). Another objective is to apply the advanced methods and algorithms for analysis of electrophysiological (EEG and ERP) signals and data recorded in the carried out experiments. Precondition for a successful solution is basic knowledge of mathematical statistics and programming skills.

 

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vývoj nových magnetometrických metód a zariadení pre diagnostiku a terapiu kardiovaskulárnych a onkologických ochorení s využitím multifukčných „smart“ nanoštruktúr
Názov témy anglicky: Development of new magnetometric methods and devices for diagnostics and therapy of the cardiovascular and oncological diseases using the multifunction “smart” nanostructures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Ján Maňka, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2018/2019
Navrhol: Ing. Ján Maňka, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Rozvoj nových magnetometrických metód a zariadení pre diagnostiku a terapiu kardiovaskulárnych a onkologických ochorení s využitím multifukčných „smart“ nanoštruktúr. Výskum magnetických vlastností nanorozmerných častíc, nanosuspenzií a ich vhodnosti pre uvedené metódy. Požiadavky na uchádzača: základné poznatky z oblasti fyziky tuhých látok, z teórie elektromagnetického poľa a ovládanie programov na spracovanie nameraných údajov. Nutná požiadavka: dobrá znalosť odbornej angličtiny. Výhodou sú skúsenosti s riešením prípadne konštrukciou elektronických obvodov. Počas štúdia bude doktorand oboznámený s činnosťou a obsluhou SQUID magnetometra, rozšíri si poznatky z oblasti merania extrémne slabých magnetických polí a jeho aplikácií v biomedicíne a pri výskume nanomateriálov.
Anotácia anglicky: Research on magnetic properties of the nanoscale particles, nanosuspensions and their appropriacy for given methods. Requirements for applicant: basic knowledge of solid state physics, theory of electromagnetic field and understanding of programs for the data processing. Knowledge of professional English is required. The experience with electronic circuits design is appreciated. During the study the PhD. student will gain the knowledge of operation and controlling the SQUID magnetometer, the knowledge in the field of extremely weak magnetic fields measurement and its application in biomedicine and in nanomaterials research.

 

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vývoj platformy na meranie biologickej odozvy slabých nízkofrekvenčných elektromagnetických polí (EMP)
Názov témy anglicky: Development of a platform for measurement of biological response of weak low-frequency electromagnetic fields (EMF)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. RNDr. Ivan Bajla, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2018/2019
Navrhol: prof. Ing. RNDr. Ivan Bajla, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce (DzP) je rozšíriť poznatky o vplyve vonkajších slabých nízkofrekvenčných EMP na funkcie vybraných biologických objektov, ktoré by mohli byť základom nových diagnostických a terapeutických metód pri liečení civilizačných chorôb. Prvoradým zámerom práce je vybudovať novú experimentálnu platformu spolu s postupmi umožňujúcimi efektívnejšie prehľadávanie parametrov EMP, pri ktorých by sa skúmaný biosystém prejavoval určitou špecifickou biologickou odozvou. Experimentálna platforma bude mať tri hlavné časti: – základnú, monitorovaciu (optická mikroskopia, impedančná spektroskopia, turbidimetria) a expozičnú s modulmi na expozíciu vzoriek EMP. Ťažiskom vedeckého výskumu v rámci DzP bude rozvoj metód založených na báze impedančnej spektroskopie s cieľom stanovenia dynamiky rastu bunkových kultúr vo vodnom prostredí. Ďalší výskum bude zameraný na analýzu a návrh nových metód a algoritmov opisu morfológie a kinetiky buniek v rámci počítačového spracovania mikroskopických obrazov exponovaných bunkových kultúr. Súčasťou práce bude návrh a realizácia HW a SW prepojenia a riadenia modulov experimentálnej platformy umožňujúcej kvantitatívnu charakterizáciu biologickej odozvy buniek. U uchádzača sa predpokladajú znalosti z teórie elektromagnetického poľa a schopnosť programovania v prostredí Matlab. Nutná je znalosť odbornej angličtiny, schopnosť práce s elektronickými informačnými zdrojmi a znalosť bežných metód digitálnej obrazovej analýzy. Vítané sú skúsenosti s návrhom a realizáciou interfejsov elektronických zariadení.
Anotácia anglicky: The aim of the dissertation is to broaden knowledge about the impact of weak external low-frequency EMF on functioning of selected biological objects that could be the basis for novel diagnostic and therapeutic methods for treatment of civilization diseases. The primary aim of this work is to develop a new experimental platform and procedures enabling efficient scanning of the EMF parameters which lead to specific biological response. The experimental platform will consist of three main parts: – basic, monitoring (optical microscopy, impedance spectroscopy, turbidimetry) and EMF exposure. The scientific problems within the dissertation will be concentrated on the development of methods based on impedance spectroscopy with the goal to determine the rate of growth of cell cultures in the aquatic environment. Further research will be focused on the analysis and design of novel algorithms describing morphology and kinetics of cells by the means of computer processing of microscopic images of exposed cell cultures. The work will include the design and implementation of hardware and software interconnection making a quantitative characterization of the biological response of cells possible. Requirements on an applicant: basic knowledge of theory of EMF and the ability of Matlab programming. Knowledge of professional English and conventional methods of digital image analysis are required. A friendly attitude to experimental work and experiences with the design and implementation of interfaces of electronic devices are welcome.