Vybrané výsledky

vyhodnotené Vedeckou radou ÚM SAV, v.v.i. ako najlepšie v jednotlivých rokoch:

20162017

Web archív vybraných výsledkov za roky 2003 až 2015