Štruktúra

Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
riaditeľ ústavu

Doc. RNDr. Viktor Witkovský,CSc.,
zástupca riaditeľa

Ing. Ján Maňka, CSc.
vedecký tajomník

Vedecká rada

interní členovia:
Ing. Ján Maňka, CSc., podpredseda
Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Ing. Jana Švehlíková, PhD.

externí členovia:
Ing. Juraj Lapin, DrSc.
Prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD.
Prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.

Správna rada

Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc. predseda
Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., podpredseda
RNDr. Miroslav Hain, PhD.
Ing. Mária Jusková
Mgr. Martin Škrátek, PhD.

Dozorná rada

Dr. Ing. František Simančík
Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Ing. Romana Jurkiewiczová

Vedeckovýskumný úsek Prevádzkový úsek

Oddelenie optoelektronických meracích metód
   Vedúci: RNDr. Miroslav Hain, PhD.,
   Zástupca: Ing. Ľubomír Ondriš, CSc.

Oddelenie vývoja a inovácii prístrojovej techniky
   Vedúci: Ing. Vlado Jacko, PhD.

Oddelenie magnetometrie
   Vedúci: Ing. Ján Maňka, CSc.,
   Zástupca: RNDr. Alexander Cigáň, CSc.

Redakcia časopisu Measurement Science Review
   Vedúci redaktor: Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.

Oddelenie teoretických metód
   Vedúci: Doc. RNDr. Viktor Witkovský,CSc.,
   Zástupca: RNDr. Anna Krakovská, CSc

Úsek ekonomiky a správy
   Vedúci: Ing. Mária Jusková
   Zástupca: Ing. Margita Juhanesovičová

Oddelenie zobrazovacích metód
   Vedúci: Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.,
   Zástupca: Ing. Peter Andris, PhD

Knižnica
   Katarína Kozáková

Oddelenie biomeraní
   Vedúci: Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.,
   Zástupca: Ing. Jana Švehlíková, PhD.

Sekretariát riaditeľa
   Eva Gurišová

Schéma organizačnej štruktúry