Oddelenie teoretických metód

Oddelenie teoretických metód

Oddelenie teoretických metód získalo svoju novú podobu v roku 2002, po reorganizácii štruktúry ústavu, keď sa do nového oddelenia spojilo laboratórium teoretických metód a laboratórium neurónových sietí.

Zameranie výskumu

Vedecký výskum v oddelení je orientovaný na rozvoj teoretických metód v oblasti matematickej štatistiky a aplikovanej matematiky.

Základný a aplikovaný výskum oddelenia sa sústreďuje predovšetkým na výskum v oblasti teórie pravdepodobnosti, matematickej štatistiky, umelých neurónových sieti a nelineárnej dynamiky, so zameraním na problémy merania a vyhodnocovanie nameraných údajov:

 • základný výskum v oblasti teórie lineárnych a nelineárnych regresných modelov, predovšetkým modelov s variančnými a kovariančnými komponentmi;
 • výskum nových odhadovacích a testovacích procedúr o parametroch prvého a druhého rádu v týchto modeloch so zložitou kovariančnou štruktúrou, vrátané výpočtových aspektov a vývoja algoritmov pre novonavrhnuté metódy a procedúry;
 • základný výskum v oblasti optimality testovacích procedúr, neparametrických metód a testov dobrej zhody;
 • výskum pravdepodobnostného rozdelenia odhadov a testovacích štatistík pre malé rozsahy výberov ako aj pre veľké rozsahy výberov (teda z asymptotického pohľadu), s dôrazom na projekčné štatistiky, testy pomerom vierohodností a princíp maximálnej vierohodnosti;
 • základný a aplikovaný výskum odhadov a testovacích procedúr pre nelineárne modely, resp. modely s nelineárnou štruktúrou kovariančnej matice s dôrazom na modely časových radov;
 • výskum štatistických metód a algoritmov pre biomedicínske aplikácie, technické aplikácie, problémy merania a metrológiu;
 • základný výskum metód založených na princípe maximálnej entropie (MaxEnt);
 • dizajn flexibilných neurónových sietí na predikciu časových radov, nelineárnu adaptívnu filtráciu a klasifikáciu signálov;
 • samorganizujúce sa neurónové siete (Kohonenove mapy, tzv. rastúce bunkové štruktúry), ich rozšírenia na spracovanie časových radov;
 • analýza chaotického správania zložitých biologických systémov – redukcia šumu, modelovanie a predikcia nelineárnych časových radov metódami nelineárnej dynamiky;
 • štúdium biotechnickej spätnej väzby pomocou EEG signálu;
 • aplikácie neurónových sietí.

Pracovníci oddelenia

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bajla, Ivan Prof. RNDr. Ing., PhD.

icko.bajla@gmail.com 02/ 5910 4539
Bereta, Martin Ing., PhD.

umerbere@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 57
Grendár, Marián Doc. Mgr., PhD.

umergren@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 31
Chvosteková, Martina Mgr., PhD.

martina.chvostekova@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 38
Jakubík, Jozef Mgr., PhD.

umerjaku@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 33
Krakovská, Anna RNDr., CSc.

zástupkyňa vedúceho Oddelenia teoretických metód
krakovska@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 36
Mezeiová, Kristína Mgr., PhD.

umersusm@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 36
Porubcová, Natália MUDr.

umerporu@savba.sk
Rosipal, Roman Ing. Mgr., PhD.

umerrros@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 32
Rošťáková, Zuzana Mgr., PhD.

umerrost@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 36
Rublík, František Doc. RNDr., CSc.

umerrubl@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 34
Teplan, Michal Mgr., PhD.

michal.teplan@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 37
Witkovský, Viktor Doc. RNDr., CSc.

zást.riaditeľa, predseda VR, vedúci odd.teoretických metód
umerwitk@savba.sk 02/ 5910 45 kl. 30