Zverejňovanie informácií

Zverejňované informácie podľa zákona č.546/2010 (č.III, §5a a §5b), ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré iné zákony ako zákon č.211/2000 Z.z. o Slobodnom prístupe k informáciám.

ZMLUVY
2011 2012 2013
Zmluvy s dodávateľmi tovarov a služieb
uzavreté od 1. januára 2011.
FAKTÚRY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Súbory došlých faktúr
od 1. januára 2011.
OBJEDNÁVKY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Súbory vyslaných objednávok
od 1. januára 2011.
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
2013
Profil verejného obstarávania
od 1. januára 2013